Utrzymanie trwałości Projektu - sprzęt w szkołach

Na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu", Miasto Poznań zakupiło w latach 2010-2012 sprzęt do prowadzenia profilaktycznych zajęć korekcyjnych oraz radioodtwarzacze. Szkoły zobowiązały się do dbałości o ww. sprzęt w czasie utrzymywania trwałości projektu.

Utrzymanie trwałości projektu trwa do 7 marca 2017 r.

W związku z powyższym, działając w oparciu o pozorumienia zawarte z 68 szkołami podstawowymi uczestniczącymi w Projekcie, koniecznym jest sprawdzenie stanu sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu", które umożliwi podjęcie dalszych działań w celu utrzymania jego trwałości.
Prezydent Miasta Poznania wydał w tej sprawie zarządzenie Nr 472/2016/P z dnia 10 czerwca 2016 r.

W związku z zaistniałą omyłką w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, uprzejmie proszę o pobieranie ze wskazanych adresów internetowych następujących zalączników (klikając na podświetlenie):
- Załącznika nr 1,  z zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 480/2016/P z dnia 15 czerwca 2016 r.,

- Załącznika nr 2 i 3 z zarządzenia Nr 472/2016/P z dnia 10 czerwca 2016 r. 

Proszę o zapoznanie się z treścią ww. zarządzeń i przekazanie drogą elektroniczną w niezmienionej formie wypełnionych załączników nr 1 oraz 2 i 3, w terminie do 30 czerwca 2016 r. na adres: wadypostawy@um.poznan.pl.
Wydrukowane formularze, zatwierdzone przez Dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu oraz jej numerem telefonu i adresem mailowym, proszę przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W tej sprawie były do Państwa wysłane dwa maile - pierwszy z dnia 13.06.2016 r. (obowiązuje Załącznik nr 2 i 3), drugi z 15.06.2016 r. (obowiązuje Załącznik nr 1).

W przypadku zgłoszenia przez szkołę zapotrzebowania na prowadzenie przez nauczyciela zatrudnionego w tej szkole różnych form zająć mających na celu profilaktykę wad postawy (Załącznik nr 2 i/lub 3), ważnym jest wykorzystanie przyznanych środków finansowych do 12 grudnia 2016 r. oraz:
- aby ww. nauczyciel miał wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 1850,00 zł brutto (w innym przypadku proszę o szczegółowego maila na adres: wadypostawy@um.poznan.pl),
- przewidywana forma umowy z ww. nauczycielem  -  umowa zlecenie,
- zaplanowanie zajęć w terminie od 12 września do dnia 12 grudnia 2016 r. - ponieważ koniecznym jest wystawienie rachunku za umowę zlecenie najpóźniej z dniem 12 grudnia 2016 r., z uwagi na przekazanie środków na rachunki bankowe osób zatrudnionych na umowy zlecenia do końca grudnia 2016 roku.

Nieprzesłanie przez szkołę załącznika nr 2 będzie skutkowało przekazaniem środków wskazanych w tym załączniku do dyspozycji szkoły, innym szkołom uczestniczącym w Projekcie.

"Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej