Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.       Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, którym jest wydanie na wniosek zaświadczenia o potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.

4.       Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.       Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

-   dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-   osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

-   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.       Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a odmowa ich podania uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia.

8.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej