Opłaty

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:

opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,

opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).

Opłatę można uiścić:

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

61-706 Poznań

ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (bez dodatkowych kosztów),

u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),

jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej