Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX "Budujemy Przyszłość"

Trwa otwarty konkurs na projekty wspierane przez Fundację CEMEX "Budujemy Przyszłość".

"Budujemy Przyszłość"
"Budujemy Przyszłość"

Celem konkursu jest wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX "Budujemy Przyszłość" o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o.

Lista aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX dostępna jest na stronie internetowej http://www.cemex.pl/znajdz-swoja-lokalizacje.aspx

Formularz wniosku można złożyć:  od 05.02.2018 r. do 02.03.2018 r. do godz. 24:00. Ogłoszenie wyników nastąpi: do końca maja 2018 r.
W Konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2018 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2018/2019).

Projekty realizowane są w następujących kategoriach:

Rodzaj I - Edukacja
Rodzaj II - Ekologia
Rodzaj III - Kultura
Rodzaj IV - Programy obywatelskie
Rodzaj V - Sport
Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:
* wyrównywania szans edukacyjnych
* wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
* zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
* pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
* wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
* programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
* zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
* inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej.