Ruszył Otwarty konkurs ofert 2018

Od wczoraj (tj. 22 listopada) poznańskie kluby sportowe, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą składać zgłoszenia i ubiegać się o środki w ramach Otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2018 roku.

.
BIP

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w dziedzinie kultury fizycznej, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Poznania, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz osób dorosłych.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy - generatora wniosków Witkac.pl w terminie do dnia 13 grudnia 2017 roku.

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) wraz z załącznikiem nr 2 - oświadczenie
o składanych załącznikach w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od daty składania ofert, tj. do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 15.30.