Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach seniora

Od dnia dzisiejszego (tj. 20 listopada) poznańskie kluby sportowe, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą składać zgłoszenia i ubiegać się o Stypendium Sportowe Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

.
Stypendium Sportowe Miasta Poznania dla seniora

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 20 października 2015 r. o stypendium może ubiegać się zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską;
  3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1) miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,

2) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,

3) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora;

  1. cechuje się nienaganną postawą sportową.

Stypendium może zostać przyznane także:

1) zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;

2) zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3) osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Pod uwagę brany jest najlepszy wynik sportowy uzyskany przez zawodnika w 2018 roku.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, do 11 grudnia 2018 r. na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Sportu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Gotowy formularz można również uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania (pok. 164), tel. 878-58-71.