Nabór wniosków na "zimową" LII edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Od 13 września 2017 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r.

Na studentów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP
  • wypełnienie formularza on-line

Zachęcamy do aplikowania osoby niepełnosprawne!

Wnioski będą przyjmowane od 13 września do 1 października (do godz. 23:59) poprzez aktywny formularz zgłoszeniowy - poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV".

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA ZIMOWA (zgodnie z wykazem, w punkcie 8 formularza student wskazuje biuro/a lub wydział/y, w których chciałby odbywać praktykę i staż).

Październik będzie miesiącem rozmów kwalifikacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się w procesie rekrutacji do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (13 zł/h).

Po zakończeniu stażu uczestnicy Programu otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu wykonywanych zadań.

Na 51 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 33 684 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 3 680 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Około 550 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki