Nabór wniosków na wiosenną LIII edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Urząd Miasta Poznania od 10 stycznia do 11 lutego (do godz. 23:59) przyjmuje zgłoszenia na wiosenną edycję Programu.

Edycja wiosenna będzie realizowana w terminie od 8 marca do 30 czerwca br.

Na studentów i studentki czekają 82 miejsca w 28 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania oraz 8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego kandydata on-line (poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV")

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA WIOSENNA (zgodnie z wykazem, w punkcie 8 formularza student wskazuje biuro/a lub wydział/y, w których chciałby odbywać praktykę i staż).

Luty będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Do każdego wydziału rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się odrębnie. Z osobami, które zakwalifikują się w procesie rekrutacji do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż - 3 m-ce), w ramach którego otrzymają wynagrodzenie łącznie w wysokości 2 466 zł brutto.

Po zakończeniu stażu uczestnicy i uczestniczki Programu otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu wykonywanych zadań.

Na 52 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad  33834 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 3757 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Około 600 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY:)

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki