Miliony dla poznańskich uniwersytetów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy otrzymały symboliczne czeki, które potwierdzają uzyskanie przez te uczelnie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. UAM otrzyma ponad 37 milionów złotych na projekt "Uniwersytet jutra", a Uniwersytet Przyrodniczy blisko 12 milionów na projekt "Najlepsi z natury".

Uniwersytet jutra UAM
Uniwersytet jutra UAM

Celem projektu "Uniwersytet jutra" jest modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz umożliwienie prowadzenia dydaktyki zgodnej z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 5,5 tys. osób, w tym prawie 3,7 tys. studentów i doktorantów na 29 kierunkach studiów. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2018 do 28 lutego 2022 r.

Projekt swym działaniem obejmie: rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni, wsparcie programów studiów doktoranckich oraz wzmocnienie oferty edukacyjnej.

Projekt "Najlepsi z natury" zakłada rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, poprzez wzmocnienie jego pozycji w kraju i za granicą, podniesienie konkurencyjności oraz dostosowanie jego oferty edukacyjnej, tak aby przynosiła wymierne efekty gospodarce i rynkowi pracy.

Pozyskane pieniądze uczelnia przeznaczy na trzy obszary rozwoju: umiędzynarodowianie uniwersytetu i wzmocnienie jego pozycji wśród partnerów zagranicznych, usprawnienie zarządzania uczelnią oraz budowanie trwałych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.