Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla grupy naukowców z UAM

Zespół 35 naukowców i ekspertów w Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu, pod kier. prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr Łukasza Mikuły, odebrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Nagroda została przyznana za opracowanie Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP). To dokument planistyczny, który kapituła konkursu nagrodziła III miejscem w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla grupy naukowców z UAM
Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla grupy naukowców z UAM

W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono pionierskość opracowania, które może zostać potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Poznania.

KKRPMP to jak dotąd unikatowy w Polsce dokument, wypełniający lukę pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy. Jest ono nie tylko solidną bazą informacyjną dla lokalnego planowania przestrzennego, ale także ważnym ukierunkowaniem dla prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej w całym obszarze metropolitalnym Poznania (miasto, powiat i 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań).

Prace badawcze nad Koncepcją prowadzone były w latach 2015-2016, dzięki finansowaniu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które na ten cel pozyskało środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Narodowa Strategia Spójności.

Praca zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań planistycznych w szczególności w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, terenów rolniczych i rekreacyjno-turystycznych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rozwoju infrastruktury technicznej, lokalizacji placówek usług społecznych i obiektów handlu wielkopowierzchniowego, integracji transportu publicznego, rozwoju transportu drogowego i szynowego, w tym w szczególności kolei metropolitalnej. W Koncepcji w sposób innowacyjny potraktowano kierunki rozwoju terenów inwestycyjnych w tym także mieszkaniowych, planowanych w oparciu o prognozy demograficzne, analizę chłonności demograficznej oraz przyrodnicze i infrastrukturalne kryteria ograniczania nieracjonalnego rozpraszania zabudowy.

Ze względu na brak prawnych instrumentów zintegrowanego planowania metropolitalnego, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie formy planowania "miękkiego" (soft planning), oparte na dobrowolnej współpracy jednostek samorządu lokalnego.

Warto wspomnieć, że KKRPMP otrzymuje już drugie znaczące wyróżnienie. W styczniu 2016, Stowarzyszenie Metropolia Poznań zostało laureatem konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju". Konkurs został zorganizowany m.in. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Związku Miast Polskich oraz Norway Grants.