Stypendia na staże u inwestorów

Stypendia na staże w firmach

Program stypendiów na sfinansowanie staży u pracodawców - Uchwała nr XXXIV/576/VII/2016 z dnia 2016-09-06  Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, w szczególności: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wypłacane jednorazowo. O wysokości stypendium decyduje Prezydent Miasta.

Warunki przyznawania stypendiów określa uchwała Rady Miasta. Kandydaci muszą posiadać status studenta uczelni (w momencie składania wniosku i wypłaty stypendium), studiować na poznańskiej uczelni i mieć miejsce zamieszkania w Poznaniu (dopuszcza się przyznanie stypendium kandydatom nieposiadającym zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełniają pozostałe warunki). Kandydat musi przedstawić dokument wystawiony przez przyszłego pracodawcę, potwierdzający przyjęcie na staż, zawierający informacje o pracodawcy, programie, harmonogramie oraz koszcie stażu.

Wnioski o przyznanie stypendium składają organizatorzy stażu czyli inwestorzy. Ponadto do wniosku należy dołączyć CV kandydata (i inne wymienione na formularzu wniosku dokumenty). Wnioski do Prezydenta Miasta Poznania o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Inwestorów. Zasady wypłaty stypendium, obowiązki stypendysty i pracodawcy organizującego staż określone są w umowie stypendialnej zawieranej pomiędzy Miastem Poznań, stypendystą i organizatorem stażu (firmą).

Po zakończeniu stażu stypendyści zobowiązani są przedstawić pisemne sprawozdanie z realizacji stażu oraz opinię pracodawcy.

Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu na okres 12 miesięcy, o ile stażysta spełnia wymagania pracodawcy jako kandydat do pracy. Jeżeli pracodawca nie uzna stażysty za właściwego kandydata do pracy ma obowiązek zatrudnić inną osobę i utrzymać miejsce pracy przez okres 12 miesięcy.

Załączniki