Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

Opis

Rektor:

prof. zwycz.dr hab. Tadeusz Mendel

Prorektor ds. studentów:

mgr Marian Glinka

Średnia liczba studentów:

1000

Średnia liczba absolwentów rocznie:

200

Rektorat:

ul. Niedziałkowskiego 18 (II piętro)

tel. 061 833 14 33 wew. 104

rektorat@pwsb.pl

b.kozyra@pwsb.pl

Wydziały i ich dziekanaty:

ul. Niedziałkowskiego 18 (parter)

tel. 061 833 14 33

dziekanat@pwsb.pl

Biblioteka:

ul. Niedziałkowskiego 18

tel. 061 833 14 33 wew. 113

biblioteka@pwsb..pl

Biuro Karier:

ul. Niedziałkowskiego 18 (parter)

tel. 061 833 14 33 wew.109

m.cichocka@pwsb.pl

Gastronomia:

Kawiarenka - czynna: poniedziałek- piątek 9.00-16.00, sobota-niedziela 9.00-19.00

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Budynek jest wyposażony w podjazd i toalety dla osób niepełnosprawnych

Indywidualny tryb nauczania:

Indywidualny tok studiów przeznaczony jest dla uzdolnionych studentów, osiągających wysoką średnią ocen lub dla studentów w szczególnych sytuacjach życiowych. Prawo do studiowania w ramach indywidualnego toku studiów przyznaje pełnomocnik rektora ds. studenckich na uzasadniony, pisemny wniosek studenta.

System punktacji:

Od roku akademickiego 2006/2007 wprowadzony został system punktów kredytowych ECTS.

Opłaty:

Warunkowe zaliczenie semestru: 75 zł za każdy przedmiot

Samorząd studencki:

samorzad@pwsb.pl

Koła naukowe:

W strukturach uczelni działają Naukowego Koła Studentów w których studenci poszerzają swoją wiedzę oraz organizują spotkania z przedstawicielami świata biznesu, nauki i polityki: Koło Psychologów Zarządzania, Szkoła Finansów, Cashflow, Koło Erasmusa, Canadian Club,

Stypendia socjalne:

O stypendium socjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci, niezależnie od trybu odbywania nauki. Wymagane dokumenty będą dostępne u członków komisji stypendialnej, u przedstawicieli samorządu studenckiego oraz na stronie uczelni. Wnioski będą przyjmowane do końca października. Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Stypendia naukowe:

Stypendium przeznaczone jest dla najlepszych studentów za osiągnięcia w nauce (od średniej 4,5). Wypłacane jest po I roku studiów.

Ubezpieczenie:

Nieobowiązkowe; wpłaty dyrektor administracyjny (kwota około 35 zł rocznie)

Zasady rekrutacji:

Przyjęcie na studia odbywa się w formie wolnego naboru. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rekrutacji na studia w języku angielskim przeprowadzany jest test sprawdzający znajomość języka.

Studia płatne (rocznie):

Studia stacjonarne: 3900 zł;

Studia niestacjonarne: 2900 zł;

Studia w języku angielskim: 5900 zł.

Wróć do listy