Zakaz spalania odpadów zielonych

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

k
Kompostownia pryzmowa dla odpadów zielonych (fot. ZZO)

Problematykę powyższą reguluje m.in. art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.185.1243 j.t. - wraz z późniejszymi zmianami), tj.:

,, (...)dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów".

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI POCHODZĄCYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy, jednak stawka nie może być większa niż 80% ceny za odbiór odpadów zmieszanych).

Odpady zielone przyjmowane są również przez Stacjonarne Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), tzw. Gratowiska.

Na Gratowiska zapraszamy:

  • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 61 833 22 12;
  • w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. tel. 601 728 663;
  • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Tel. 61 811 96 67.

Zgodnie z cennikiem PGOP za odpady zielone (trawa, gałęzie, liście itp.), do 2 m3 jednorazowo, pobierana jest opłata w wysokości 2,00 zł za każdy rozpoczęty worek 100 l lub 20,00 zł za każdy rozpoczęty i pełny 1 m3.

Inne informacje dot. m.in. działalności Gratowisk dostępne są na stronie internetowej www.odpady.poznan.pl.

Warto wiedzieć:

Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w tym odpadami zielonymi określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania, dostępnym na stronie internetowej:

http://www.poznan.pl/mim/public/wos/pages.html?co=list&id=4042&ch=4048&instance=1017〈=pl&lhs=publications

Regulamin stanowi akt prawa miejscowego.

W związku z funkcjonowaniem na terenie miasta Poznania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych (opisanym powyżej) podkreślamy, że nie można spalać tego rodzaju odpadów.