Marta Mazurek - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM.
Jest członkinią Kongresu Kobiet.

Zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności;
zainicjowała samorządową Sieć dla Równości, której celem jest promowanie równości
na szczeblu lokalnym, tworzenie katalogu dobrych praktyk antydyskryminacyjnych, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz dzielenie się nimi z innymi miastami w kraju.
Jest inspiratorką przyjętego przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania
w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji
i wykluczeniu w poznańskich szkołach.

Zadania

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Pełnomocniczka zajmuje się również promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem zasad równego traktowania. Do jej obowiązków należy m.in. opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania.

Pełny zakres zadań pełnomocniczki przewidziany regulaminem Gabinetu Prezydenta znajduje się w załączniku.

Załączniki