Marta Mazurek - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Prowadzi zajęcia seminaryjne na temat literatury czarnych Amerykanek. Podziwia pisarkę Alice Walker. Jest certyfikowaną tłumaczką w zakresie tłumaczenia konferencyjnego
i pisemnego.

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom i na rzecz równouprawnienia. Koordynowała projekty badawcze i edukacyjne na rzecz równego traktowania oraz kierowała zespołem kadry dydaktycznej. Jest członkinią Kongresu Kobiet. Uczestniczy w organizowanych w mieście akcjach społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc i wykluczenia. Jest autorką prac dotyczących krytyki literackiej i zjawiska dyskryminacji.

Zadania

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Pełnomocniczka zajmuje się również promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem zasad równego traktowania. Do jej obowiązków należy m.in. opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania.

Pełny zakres zadań pełnomocniczki przewidziany regulaminem Gabinetu Prezydenta znajduje się w załączniku.

Załączniki