Informacje Ogólne

Kawka Bis to miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania.

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

W programie uzyskasz dofinansowanie na likwidację pieca węglowego w przypadku zmiany na:

- ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,

- pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,

- pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Uwaga! nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych oraz rozbudowy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Pamiętaj! Na mocy uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie karane. Wymieniając "kopciucha" już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości.

To już ostatni rok na likwidację pozaklasowego "kopciucha"

To ważne !!!

Jeżeli planuje się zmianę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej rozpocząć przygotowania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie m.in.:

  1. uzyskaj opinię kominiarską potwierdzającą istnienie sprawnego źródła ciepła na paliwo stałe,
  2. uzyskaj zgody właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania, złożenie wniosku o dotację oraz jej udzielenie.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym / nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli nieruchomość mieszkalna jest podzielona na odrębne lokale mieszkalne i jest to potwierdzone zaświadczeniem o samodzielności lokali, stosownym orzeczeniem sądowym lub innym równoważnym dokumentem urzędowym, na każdą z tych nieruchomości przysługuje odrębna dotacja.

Stan prawny nieruchomości mieszkalnej / lokalu mieszkalnego musi być uregulowany.

UWAGA!

Dotację można otrzymać wyłącznie na lokal mieszkalny / nieruchomość mieszkalną służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Co zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

  1. Złóż wniosek w terminie naboru wniosków tj. od 2 stycznia do 31 lipca 2024 r. Przed złożeniem upewnij się, czy jest kompletny i posiada wszystkie załączniki, bo tylko wtedy będzie mógł być rozpatrzony,
  2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Miastem zlikwiduj stare ogrzewanie i zainstaluj nowe ekologiczne - pamiętaj, aby to zrobić zgodnie z wszystkimi wymaganiami, w tym prawa budowlanego.
  3. Wykonaj i rozlicz zmianę sposobu ogrzewania do 31 października 2024 r. (jest to ostateczny termin). Nowy system ogrzewania musi być sprawny.

Pamiętaj!

  • Nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miastem;
  • Wymianę pieca oraz ponoszenie kosztów związanych ze zmianą ogrzewania możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
  • Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą odwiedzić Cię przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy sprawdzą, czy w lokalu mieszkalnym / nieruchomości mieszkalnej jest sprawny piec na paliwo stałe;
  • Jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego właściciela lub współwłaścicieli, musisz mieć ich zgodę i umowę najmu,
  • Inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2024 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem - należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.