grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Fundusze i prywatyzacja

Sprawa kredytu dla MPK Poznań na zakup tramwajów, funkcjonowanie przystanków ZTM i dalsze szczegóły odnośnie prywatyzacji MPGM były tematem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w dniu 8 lipca.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

W pierwszym punkcie radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały odnośnie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Reprezentantem Miasta będzie zastępca prezydenta odpowiedzialny za sprawy gospodarki komunalnej, aktualnie funkcję taką pełni Mirosław Kruszyński. Drugi punktem posiedzenia był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Wsparcia w procesie pozyskiwania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla MPK Poznań na zakup 45 tramwajów Solaris Tramino. Formuła ta nie ma charakteru poręczenia, tak więc nie musi ona być wpisana do budżetu - wyjaśniła Hanna Koszczyńska-Karaś dyrektor Wydziału Finansowego. Przewodniczący Komisji Tomasz Lewandowski poprosił jednak o umożliwienia radnym wglądu do treści umowy z EBI. W jego odczuci bowiem, może to być tzw. kreatywna księgowość. Wątpliwości radnego w tym temacie starał się rozwiać Wojciech Tulibacki dyrektor MPK Poznań. Umowa Wsparcia skutkowała by, w sytuacji gdyby MPK nie mogło płacićtym, że Poznań na drodze negocjacji musiał by spłacać pożyczkę z EBI. Formuła umowy wsparcia jest dopuszczalna przez prawo, dlatego Poznań wynegocjował z EBI bardzo korzystne warunki zaciągnięcia pożyczki wykorzystując właśnie taki mechanizm. Komisja zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały, podobnie jak następny, który zaprezentował Rafał Kupś, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Projekt dotyczył określenia warunków i zasad użytkowania dla klientów i zarządcy (ZTM) przystanków i dworców komunikacyjnych nad którymi pieczę sprawuje ZTM. Jest to efekt nowej ustawy o transporcie publicznym, która określa te zasady jak i maksymalne stawki. Ponieważ taryfa opłat została już uchwalona przez Radę Miasta, należało jeszcze uchwalić zasady użytkowania, stąd ten projekt uchwały. W konsekwencji likwidacji maja ulec przystanki "na żądanie", gdyż ustawa nie przewiduje takiej ewentualności. Przy tej okazji na pytanie radnego Michała Grzesia, Dyrektor ZTM powiedział, że autobusy PKS Poznań, którego Miasto jest od niedawna właścicielem, w nieodległej przyszłości także będą mogły zatrzymywać się na przystankach ZTM. Roczny koszt utrzymania przystanków to suma 2 mln 100 tys. zł, niestety kwota z tytułu opłat za korzystanie z nich przez przewoźników jest niewystarczająca dlatego Miasto musi dokładać do tego z własnego budżetu brakującą sumę.

W następnej części Barbara Sajnaj - Skarbnik Miasta, przedstawiła Komisji planowane zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne. Istotną zmianą w tym obszarze, jest przeniesienie inwestycji torowej w czasie przebudowy Ronda Kaponiera i ul. Roosevelta z Zarządu Dróg Miejskich do Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM następnie zleci prace budowlane ZDM, jako inwestorowi zastępczemu. Dzięki takiemu zabiegowi Miasto będzie mogło odzyskać podatek Vat, ZTM ma bowiem rachunek przychodów w odróżnieniu od ZDM. W sumie dochody Miasta w obszarze gospodarki komunalnej mają wzrosnąć o 5 mln zł, zaś wydatki o 17 mln zł. Więcej pieniędzy trzeba będzie bowiem przeznaczyć na utrzymanie bieżące dróg, ZOO i Palmiarnię, a także na inwestycje drogowe czy infrastrukturalne jak przedłużenie PST. By zapewnić finansowanie tego wzrostu wydatków, zostaną uruchomione rezerwy budżetowe. Radni zaopiniowali pozytywnie ten projekt uchwały.

Ostatnim punktem posiedzenia Komisji była informacja o przygotowaniach do prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej SA. Beata Kocięcka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w swoim wystąpieniu powiedziała, że została już zrealizowana przez wybraną w przetargu firmę "Arcanum" analiza przedprywatyzacyjna. Teraz firma ta przystąpiła do drugiego etapu działania czyli przygotowania i przeprowadzania procesu sprzedaży spółki. Wynagrodzeniem "Arcanum" będzie kwota 0,4% od wartości transakcji. Istnieją dwie możliwości przeprowadzanie tego rodzaju przedsięwzięcia przez Radę Miasta, musi ona bowiem wyrazić w drodze uchwały zgodę na sprzedaż spółki. Pierwsza możliwość to wpisanie do uchwały zezwalającej na sprzedaż kwoty minimalnej za jaką możliwa była by transakcja. Trudno było by jednak określić jej wysokość ponieważ wycena spółki jest niejawna do momentu zgłoszenia ofert podmiotów chętnych do zakupu. Dlatego radni wybrali drugą możliwość - dwu stopniową. Najpierw zostanie przyjęta uchwała o przeprowadzeniu procedury przetargu na najlepszą ofertę kupna ze strony podmiotów zainteresowanych. Następnie kiedy firmy złożą już oferty kupna, Rada Miasta będzie mogła zapoznać się z wyceną spółki, i wtedy będzie mogła podjąć decyzję w drodze uchwały o zgodzie na sprzedaż MPGM. Radni mieli, także pytania odnośnie generalnej celowości prywatyzacji MPGM. W odpowiedzi Beata Kocięcka powiedziała, że spółka ta nie realizuje zadań własnych gminy, co wytknęła także niedawna kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Spółka pełni usługę rynkową, jej posiadanie jest więc bezcelowe, a ponieważ aktualnie posiada ona kontrakt z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych to jej atrakcyjność jest wyższa, dzięki czemu możliwa będzie lepsza cena zbycia. (jg)