grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

16 opiekunów zabytków

Radny Andrzej Rataj złożył niedawno interpelację w sprawie działających w Poznaniu społecznych opiekunów zabytków. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Fort III (fot. Miasto Poznań)
Fort III (fot. Miasto Poznań)

Zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. Opiekunem takim może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta (w przypadku Poznania jest to Prezydent Miasta) właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Radny Andrzej Rataj zwrócił się do miejskich urzędników z prośbą o informację ilu w Poznaniu działa społecznych opiekunów zabytków, kiedy zostali ustanowieni, jakie realizują zadania, w jaki sposób współpracują z jednostkami zajmującymi się ochroną zabytków, jakie są ich najważniejsze osiągnięcia oraz czy są wsparciem dla właściwych jednostek zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, czy ewentualnie w ostatnich latach dochodziło do przypadków niewłaściwych zachowań, postaw lub działań społecznych opiekunów zabytków w Poznaniu.

W odpowiedzi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przedstawił listę aktualnie działających w mieście społecznych opiekunów zabytków. Jest ich 16, zostali powołani w latach 2012-2019 r. Są to: Jerzy Stiller, Zenon Górecki, Krzysztof Kłoskowski, Michał Luks, Stanisław Wiatrowski, Blanka Wiatrowska, Marcin Walkowiak, Daniel Żychliński, Paula Ciężka, Justyna Żychlińska, Tomasz Kanoniczak, Zbyszko Janiszewski, Bartosz Orszulak, Józef Bednarczyk, Adam Suwart, Artur Jacolik.

W odpowiedzi radnemu Ratajowi poruszone zostały też inne z poruszonych przez niego aspektów. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W Poznaniu nie mają oni określonego zakresu terytorialnego i przedmiotowego. Ustawa nie reguluje także sposobu współpracy społecznych opiekunów z organami ochrony zabytków, między innymi informują oni Miejskiego Konserwatora Zabytków o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie utrzymania zabytków.

Najbardziej aktywną grupę społecznych opiekunów zabytków stanowią osoby zainteresowane fortyfikacjami. Osoby te dzielą się swoją wiedzą z pracownikami urzędu oraz organizują społeczne akcje edukacyjne i turystyczne. Ponadto przeprowadzają akcje porządkowe na terenach niektórych fortów, polegające na sprzątaniu śmieci i liści.

oprac. red.