grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Czyste czy brudne?

Radna Halina Owsianna wystosowała interpelację w sprawie czystości na ulicach, skwerach i przystankach. Interpelację zatytułowała "Miasto ja nigdy brudne".

dwie osoby widiczne od pasa w dół sprzątają fragment pobocza jezdni z liści i piachu, jedna z nich pracuje z miotłą, druga z łopatą - grafika artykułu
Fot. ZDM Poznań

W opinii radnej brakuje systematycznego czyszczenia chodników, nie lepiej jest na ulicach, gdzie zalegają jeszcze warstwy zgniłych jesiennych liście i piach. Kosze przyuliczne są przeładowane, wysypują się z nich śmieci. Rozkłady jazdy umieszczone w gablotach są słabo czytelne ze względu na zabrudzenia. Radna wskazuje, że przynajmniej format druku mógłby być większy, aby ułatwić odczytywanie. Owsianna krytykuje również stan czystości skwerów oraz stan czystości pod Kaponierą, będącą dużym węzłem przesiadkowym. Pyta o służby odpowiedzialne za regularne utrzymanie porządku i czystości.

Urząd Miasta informuje, że w zakresie czystości wiat przystankowych spółka MTP zobowiązana jest do ich dwukrotnego mycia w ciągu roku. Według stanu na 12 marca br. wiosenne mycie przeprowadzono w 350 wiatach na ponad tysiąc na terenie Poznania. Dodatkowo w razie potrzeby, w oparciu o zgłoszenia i obserwacje pracowników MTP, ZTM i MPK, wiaty myte są interwencyjnie. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem: miejskiej infolinii Poznań Kontakt - 61 646 33 44; zgłoszeń mailowych na adres Zarządu Transportu Miejskiego: ztm@ztm.poznan.pl; aplikacji Smart City Poznań.

Infrastruktura wiat i słupków przystankowych jest dostosowana do formatu A5 i nie ma możliwości zmiany formatu tabliczek i wkładów z rozkładami jazdy. Na wielu przystankach miejsce na rozkłady jest ograniczone. Dotyczy to zwłaszcza przystanków obsługiwanych przez wiele linii - nie ma tam fizycznej możliwości umieszczenia rozkładów w większym formacie. Zarząd Transportu Miejskiego pod koniec 2018 r. poprawił czytelność rozkładów wywieszanych na przystankach. Zastosowano bardziej kontrastową szatę graficzną formatek, jednocześnie maksymalnie zwiększono rozmiar czcionki używanej w zapisie godzin odjazdów w taki sposób, by rozkłady mieściły się w formacie A5.

Za czystości parków, skwerów i zieleńców odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. Są one objęte trzyletnią umową i porządkowane na bieżąco. Parki w centrum Poznania sprzątane są codziennie. Z kolei część parków, które położone są w reprezentatywnych miejscach (m.in. park im. F. Chopina, park im. A. Mickiewicza, Góra Przemysła, park im. T. Mazowieckiego, zieleniec im. Z. Zakrzewskiego, zieleniec im. J. Suwarta, park Stare Koryto Warty, skwer im. W. Dworzaczka, skwer im. R. Wilhelmego) w sezonie letnim objęte są dodatkowym, codziennym sprzątaniem. Prace porządkowe obejmują m.in. zbieranie odpadów komunalnych, w tym wyrzuconych poza pojemniki oraz opróżnianie koszy na śmieci. Prace są na bieżąco kontrolowane i w razie potrzeby interweniuje się u ich wykonawcy. Dodatkowo, w celu zwrócenia uwagi mieszkańcom na problem psich odchodów, w miejscach, w których najczęściej dochodzi do zabrudzeń umieszczone zostały tabliczki edukacyjne "Ja robię - Ty sprzątasz".

Z kolei Zarząd Dróg Miejskich cyklicznie, co 7 dni, oczyszcza najbardziej reprezentacyjne tereny zieleni zlokalizowane w pasach drogowych. Około 90% terenów zieleni administrowanych przez ZDM jest sprzątanych doraźnie, w granicach możliwości finansowych. Obecnie ZDM utrzymuje ponad 5 tys. koszy na śmieci, znajdujących się w pasach drogowych. Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących uchybień z realizacji umowy przez wykonawcę. Pojemniki opróżniane są z następującą częstotliwością: w ścisłym centrum miasta - 3 razy dziennie latem i 2 razy dziennie zimą; na obszarze pomiędzy centrum a II ramą komunikacyjną - 1 lub 2 razy dziennie latem i 1 raz dziennie zimą; poza obszarem II ramy komunikacyjnej - 1 raz dziennie lub 3 razy w tygodniu. Od lutego br. zgłoszenia mailowe od służb miejskich są automatycznie przekazywane wykonawcom. Przyspieszenie interwencyjnego opróżniania koszy, jako uzupełnienie systemu cyklicznego, powinno przyczynić się do poprawy czystości. Obecnie w ciągu doby jest średnio 5-10 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących przepełnionych koszy.

Najważniejsze ciągi chodników sprzątane są cyklicznie, 1 raz w tygodniu. Pozostałe chodniki oczyszczane są doraźnie w granicach możliwości finansowych. Miasto przypomina, że oczyszczanie dróg dla pieszych położonych bezpośrednio przy granicy z nieruchomością należy do zadań właścicieli tych nieruchomości. Zarządca drogi nie ma możliwości narzucenia trybu oraz częstotliwości, w jakich realizowane są prace porządkowe na takich chodnikach. Od 1 marca br. ZDM rozpoczął akcję pozimowego oczyszczania jezdni, która będzie trwać do 30 kwietnia br. Zaplanowano, że w tym czasie zostanie oczyszczonych ok. 500 km jezdni. ZDM, realizując te działania stara się uwzględniać wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.

Kwestia czystości na terenach publicznych jest też jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej, która w przypadku wykrycia nieporządku dąży do ukarania osób lub podmiotów odpowiedzialnych za zanieczyszczenia oraz nakazuje im oczyszczenie terenu. W ubiegłym roku strażnicy podjęli 3740 interwencji - 1046 zgłoszeń przekazano do "Pogotowia czystości", które jest odpowiedzialne za zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego. Do interpelacji radna dołączyła kilka zdjęć ilustrujących przypadku nieporządku w mieście, w tym skwer na pl. Wiosny Ludów. Urząd Miasta zwraca jednak uwagę, że nie jest to teren miejski. Straż Miejska, po zgłoszeniach mieszkańców oraz z własnej inicjatywy, podejmuje wobec właściciela terenu działania związane z przywróceniem porządku. Od stycznia 2023 r. do marca 2024 r. mieszkańcy trzykrotnie zgłaszali zanieczyszczenia na tym terenie.

Na rondzie Kaponiera windy oraz schody ruchome sprzątane są codziennie. Z kolei od marca posadzki i ściany przejścia podziemnego myte są co 7 dni (w lutym prace realizowano co 10 dni). Straż Miejska podejmuje również interwencje wobec osób w kryzysie bezdomności, które zakłócają porządek i zanieczyszczają rejon ronda Kaponiera i Dworca Głównego. Działania podejmowane wspólnie z Policją, Strażą Ochrony Kolei, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i wspierającymi MOPR streetworkerami.

oprac. red.