grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dotacje dla NGO-sów

Radny Łukasz Kapustka złożył interpelację w sprawie konkursów dla organizacji pozarządowych a dofinansowania opłat z tytułu najmu lokali, w szczególności dla NGO-sów, które nie mają swoich siedzib w lokalach z zasobu miejskiego.

Fot. Urząd Miasta Poznania - grafika artykułu
Fot. Urząd Miasta Poznania

Radny zwraca uwagę, że wiele działających w Poznaniu organizacji pozarządowych posiada siedziby w lokalach wynajmowanych od spółdzielni mieszkaniowych lub podmiotów prywatnych. Specyfika funkcjonowania organizacji pozarządowych powoduje, że zdarzają się miesiące w których zorganizowanie środków finansowych na opłacanie czynszu jest bardzo trudne. O ile organizacje wynajmujące lokale od ZKZL mogą liczyć na pewnego rodzaju bonifikaty, to organizacje posiadające siedziby np. w lokalach spółdzielni mieszkaniowych nie mają takiej możliwości.

Dlatego radny Kapustka zwrócił się z apelem o wsparcie organizacji pozarządowych bez względu na to, gdzie posiadają swoje siedziby poprzez organizacje konkursu grantowego na pokrycie kosztów najmu lokali. Z jednej strony taki system pozwoli odciążyć ZKZL z ponoszonych strat tytułem przyznawanych upustów. Z drugiej strony wszystkie NGO-sy będą traktowane w sposób równy: bez względu na to, gdzie posiadają siedziby będą mogły ubiegać się o środki finansowe na pokrycie części kosztów najmu - argumentuje radny.

Radny pyta również czy Wydział Kultury (i inne wydziały) dofinansuje w trybie poza konkursowym czynsze NGO-sów działających w sferze kultury, w tym działające w lokalach innych niż miejskie?

W odpowiedzi radnemu, wiceprezydent Jędrzej Solarski przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacje celowe na realizację zadań publicznych mogą być przyznane organizacjom pozarządowym za pomocą: otwartych konkursów ofert, konkursów ogłaszanych na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji, procedury tzw. "małych grantów", zlecanie realizacji zadania z pominięciem wyżej wymienionych trybów w sytuacji nadzwyczajnej.

W każdym z wymienionych trybów o dotacje starać się mogą organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Organizacje składające oferty w otwartych konkursach ofert czy w tzw. "małych grantach" mają możliwość w ramach kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wykazać koszt dotyczący lokalu - co jest też zwyczajowo czynione i uznawane za koszt kwalifikowalny.

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania możliwe jest uzyskanie dofinansowania ponoszonych w związku z realizacją zadania publicznego wydatków na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych (m.in. koszty wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, ciepła oraz ich dostaw). Możliwość ubiegania się o dofinansowanie tych kosztów istnieje również w procedurze pozakonkursowej, w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. "mały grant"), przy czym w tym przypadku realizacja zadania publicznego musi "zamknąć się" w terminie 90 dni, co dotyczy także maksymalnego okresu wspierania kosztów czynszów i eksploatacji lokali. Tego typu koszty są możliwe do pokrycia z dotacji udzielonej przez Wydział Kultury niezależnie od tego, jaki podmiot jest właścicielem lokalu - procedura nie ogranicza się do lokali miejskich, ale obejmuje też nieruchomości będące własnością prywatną, bądź pozostające w zarządzie innych podmiotów.

Podkreślić należy, że wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie kosztów czynszu nie jest osobnym zadaniem Miasta. W przypadku Wydziału Kultury - dofinansowanie takie można otrzymać tylko wówczas, gdy jest ono uzasadnione z perspektywy całości oferty realizacji zadania publicznego, wpisującej się w jeden z priorytetów Miasta Poznania we współpracy z NGO w obszarze kultury (m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej, edukacja kulturowa, projekty artystyczne kierowane do lokalnej społeczności, pamięć historyczna). Podstawą wyboru zadania oraz uznania za uzasadnione wspieranie kosztów opłat czynszowych z nim związanych, jest rekomendacja komisji konkursowej złożonej w połowie z przedstawicieli Prezydenta Poznania oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

oprac. red.