grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Interpelacja i zapytanie

Radny Krzysztof Rosenkiewicz kontynuuje temat umieszczania banerów reklamowych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Grunwald część D". W czerwcu radny złożył w tej sprawie interpelację. W lipcu zapytanie.

grupa osób kobiety i mężczyźni, siedzą przy pulpitach z ekranami i mikrofonami, w sali z jasnymi ścinami i sufutem zdobionym freskami - grafika artykułu
Sesja RMP w dniu 11.07.2023 r.,na której przyjęto tzw. uchwałę krajobrazową

W dniu 20 czerwca Krzysztof Rosenkiewicz złożył interpelację w sprawie umieszczania banerów reklamowych na terenie objętym mpzp "Grunwald część D". Powołując się na przepis w uchwale zakazujący lokalizacji urządzeń reklamowych z wyjątkiem zlokalizowanych w wiatach przystankowych - radny informował, że następuje na tym terenie nasilenie umieszczania na ogrodzeniach posesji, banerów, nie tylko o treści handlowej, ale także zawierające reklamy polityczne. W odpowiedzi z Urzędu Miasta wskazano, iż umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu oraz innych miejscach, poza wiatami przystankowymi na terenach komunikacji, nie jest zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwald część D".

W lipcu radny Rosenkiewicz złożył zapytanie w sprawie "egzekwowania przepisów prawa miejscowego w Poznaniu". Nawiązując do swojej interpelacji i uzyskanej odpowiedzi, radny pyta jakimi środkami egzekwowania tego rodzaju przepisów dysponuje Miasto Poznań i która z jednostek lub służb miejskich tym się zajmuje. W konkretnym, poruszanym przypadku radny pyta jak Miasto zamierza egzekwować przepisy planu miejscowego "Grunwald część D" oraz czy w przypadku analogicznych sytuacji podejmowano już jakieś działania.

W odpowiedzi Urząd Miasta wyjaśnia, że podmiotem właściwym w sprawie egzekwowania i urzeczywistniania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w pierwszym rzędzie adresat takich aktów, a więc inwestor (właściciel nieruchomości), który planując zagospodarowanie swojej nieruchomości w ten lub inny sposób zobowiązany jest uwzględnić brzmienie i ewentualne ograniczenia wynikające z obowiązującego na danym terenie aktu prawa miejscowego, w szczególności miejscowego planu zagospodarowania. Zasada ta dotyczy każdego właściciela, a więc także Miasta Poznań i reprezentujących go właściwych jednostek organizacyjnych, wykonujących prawa właścicielskie. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu egzekwuje postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jedynie prowadząc odpowiednie postępowania administracyjne (o pozwolenie na budowę, czy postępowanie zgłoszeniowe) i o ile inwestycja objęta stosownym wnioskiem lub zgłoszeniem jest sprzeczna z postanowieniami aktu prawa miejscowego, zobowiązany jest wydać rozstrzygnięcie negatywne.

Podmiotem uprawnionym do egzekwowania postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przypadku prowadzenia robót budowlanych, jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, który uprawniony jest do prowadzenia postępowań korygujących zgodność prowadzonych inwestycji z tymi aktami prawa miejscowego, nawet gdy inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. W załączniku do odpowiedzi przekazano również pismo od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczące poruszonej w zapytaniu kwestii weryfikacji zgodności urządzeń reklamowych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z pisma dowiadujemy się, że w przypadku budowy urządzeń reklamowych bez wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowę lub montażu tablic reklamowych bez wymaganych zgłoszeń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o przepisy prawa budowlanego. W przypadku budowy urządzeń reklamowych będących budowlami przepisy prawa budowlanego przewidują możliwość legalizacji takich obiektów pod warunkiem ich zgodności z przepisami o planowaniu przestrzennym, w tym zgodności z planami miejscowymi i uiszczeniu opłat legalizacyjnych. Na inwestora, właściciela lub zarządcę takiego urządzenia nakładany jest w trakcie postępowania, między innymi, obowiązek przedłożenia zaświadczenia Prezydenta Miasta o zgodności budowy urządzenia reklamowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku nieprzedłożenia takiego zaświadczenia wydawana jest decyzja o nakazie rozbiórki. Natomiast w przypadku montażu tablic reklamowych bez wymaganych zgłoszeń, ustaleń w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ nadzoru budowlanego. W przypadku niezgodności z planem wydawane są decyzje o nakazie demontażu tablic reklamowych.

W dalszej części odpowiedzi ze stronu Urzędu Miasta przypomina się o innym akcie prawa miejscowego - tzw. uchwale krajobrazowej, przyjętej przez Radę Miasta Poznania w dniu 11 lipca br. W tym przypadku ustawodawca przyznał wyraźne kompetencje do egzekwowania jego postanowień organowi wykonawczemu gminy, który zyskał uprawnienie do wydawania decyzji nakładających kary pieniężne oraz obowiązek dostosowania urządzenia reklamowego do zgodności z uchwałą krajobrazową. Kompetencje w powyższym zakresie zostały powierzone Wydziałowi Urbanistyki i Architektury.

oprac. red.