grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Pytanie o reklamę

Radny Marek Sternalski złożył interpelację w sprawie umieszczenia reklamy na budynku - jej legalności oraz zgodności z tzw. uchwała krajobrazową.

Sesja RMP w dniu 11.07.2023 r.,na której przyjęto tzw. uchwałę krajobrazową - grafika artykułu
Sesja RMP w dniu 11.07.2023 r.,na której przyjęto tzw. uchwałę krajobrazową

Radny otrzymał pytanie od mieszkańca miasta, dotyczące legalności reklamy, która pojawiła się przy ul. Jeżyckiej (przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską). Reklama ta została przygotowana z użyciem technologii LED. Marek Sternalski prosi o przedstawienie informacji na temat legalności reklamy w takiej formie i w tym miejscu oraz czy ta konkretna forma reklamy spełnia wymogi przyjętej przez Radę Miasta uchwały krajobrazowej (w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania).

Urząd Miasta odpowiada, że zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. c) oraz art. 29 ust. 7 pkt. 2 Prawa budowlanego instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga dokonania zgłoszenia. Do Wydziału Urbanistyki i Architektury nie wpłynęło zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalacji tablic lub urządzeń reklamowych. Z uwagi na położenie w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, do zgłoszenia powinno być dołączone również pozwolenie konserwatorskie. Takie pozwolenie nie zostało wydane, w związku z czym Miejski Konserwator Zabytków podejmie działania administracyjne wobec samowolnego montażu reklamy.

Obecnie Wydział Urbanistyki i Architektury oczekuje na dostarczenie archiwalnych akt, które posłużą do weryfikacji materiałów dołączonych do decyzji nr 2273 o pozwoleniu na budowę z dnia 13 września 2007 r. Decyzja obejmowała wykonanie remontu i nowej kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 46 i 46a, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jeżyckiej w Poznaniu. Zapoznanie się z projektem budowlanym zatwierdzonym ww. pozwoleniem posłuży wyjaśnieniu, czy wykonanie przedmiotowej reklamy było nim objęte. Jeżeli analiza materiałów archiwalnych nie wykaże dopuszczenia lokalizacji przedmiotowego nośnika, sprawa zgodnie z kompetencjami zostanie skierowana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, który jest jednostką właściwą dla egzekwowania samowoli budowlanych.

Dalej w odpowiedzi na interpelację Urząd Miasta wyjaśnia, że mural reklamowy w tej lokalizacji jest zgodny z uchwałą  Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania. Natomiast zainstalowany neon nie jest zgodny z tzw. uchwałą reklamową. Uchwała w tej lokalizacji dopuszcza posługiwanie się neonami jedynie w przypadku szyldów, o określonych parametrach i zasadach lokalizowania na budynkach. Należy również zauważyć, że przedmiotowy nośnik, zgodnie z definicją ustawową, nie jest szyldem.

oprac. red.