grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ubiory służbowe motorniczych i kierowców

Radna Lidia Dudziak złożyła interpelację dotyczącą jakości obsługi linii komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Poznań. Pyta w niej o kwestię prowadzenia tramwajów i autobusów w ubiorach służbowych, zatrudnianie kierowców i motorniczych bez znajomości języka polskiego, a także o szkody w pojazdach powodowane przez prowadzących pojazdy, którzy nie są pracownikami MPK Poznań. Odpowiedzi na te pytania udzielił wiceprzydent Mariusz Wiśniewski i Wojciech Tulibacki, prezes MPK Poznań.

Tramwaj MPK Poznań na trasie, fot. Poznań.pl - grafika artykułu
Tramwaj MPK Poznań na trasie, fot. Poznań.pl

Radna przypomina w interpelacji, że według obowiązującego regulaminu, każdy kierowca i motorniczy, zatrudniony w MPK Poznań na umowę o pracę, jest zobowiązany do pełnienia służby w kompletnym umundurowaniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoby niebędące pracownikami MPK, podczas prowadzenia autobusu lub tramwaju, są zobowiązane do pozostawania w ubraniu schludnym, nienarażającym MPK Poznań na uwagi osób trzecich w zakresie estetyki osób wykonujących przewóz. Zdaniem radnej zachodzi konieczność ujednolicenia tej kwestii. "Wszystkie osoby prowadzące pojazdy MPK Poznań, niezależnie od podstawy zatrudnienia, której nie znają pasażerowie, powinny wykonywać swoją pracę w analogicznym stroju służbowym. Takie rozwiązanie zawarte jest w stosownym Regulaminie" - pisze radna w interpelacji.

Radna zwraca też uwagę na problem zatrudniania do prowadzenia pojazdów osób nieznających języka polskiego. Jej zdaniem stanowi to poważny dyskomfort dla pasażerów, którzy nie mogą uzyskać rzetelnej informacji pasażerskiej np. w przypadku zdarzeń drogowych. Prowadzący pojazd ma też obowiązek udzielenia informacji pasażerowi o trasie lub o jej nagłej zmianie oraz o miejscu wywieszenia w pojeździe informacji o taryfach i wyciągu z Regulaminu. Zdaniem radnej, nieznający języka polskiego kierowca lub motorniczy nie będzie w stanie wykonać tych obowiązków, a prawa pasażera zostają w ten sposób naruszone.

Radna pyta także o szkody w pojazdach MPK. Każdy pracownik zatrudniony w MPK Poznań odpowiada za szkody w mieniu pracodawcy zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do osób prowadzących pojazdy MPK Poznań na innej podstawie niż umowa o pracę. Radna chce uzyskać odpowiedź na pytanie - w jakim zakresie i na jakiej podstawie pokrywają koszty tego typu szkód osoby, wykonujące przewozy na rzecz MPK Poznań, na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, a także jaka jest skala tych szkód.

Do pytań zawartych w interpelacji odniósł się wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, który napisał, że: "Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a MPK Poznań, Operator jest zobowiązany do "zapewnienia jednolitych i estetycznych mundurów kierowcom autobusów i motorniczym tramwajów, zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi u Operatora". Dodał też, że ZTM nie odnotował skarg i uwag pasażerów związanych z nieznajomością języka polskiego czy niewłaściwym ubiorem osób prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.

Odpowiedź wiceprezydenta uzupełnił Wojciech Tulibacki, prezes MPK Poznań. Wyjaśnił, że w przypadku osób niebędących pracownikami Spółki nie ma możliwości formalno prawnych, aby przydzielić im strój służbowy na zasadach obowiązujących w Spółce. Zaznaczył jednak, że także ci pracownicy zaopatrują się we własnym zakresie w stroje służbowe MPK Poznań, które można zakupić w firmowym magazynie odzieżowym. Zapewnił, że prowadzący pojazdy, jeżdżący we własnym ubraniu, to przypadki incydentalne.

Prezes Tulibacki napisał, że zarzut o braku możliwości wykonywania obowiązków z powodu nieznajomości języka polskiego jest nieprawdziwy. Potwierdził, że są kierowcy i motorniczowie, którzy uczą się języka polskiego, ale w czasie pracy są w stałym kontakcie z Centralą Nadzoru Ruchu, która w przypadkach wymagających interwencji ma możliwość nawiązania kontaktu w języku angielskim. Kierujący używają także elektronicznych translatorów.

Odpowiadając na pytanie o szkody, prezes MPK wyjaśnił, że pracownicy odpowiadają za nie w zakresie zgodnym z przepisami Kodeksu Pracy. W przypadku wyrządzenia szkody przez osoby niebędące pracownikami Spółki, odszkodowanie jest dochodzone w stosunku do podmiotu, który zatrudnia daną osobę. MPK Poznań nie ma bowiem możliwości formalno-prawnych, by takie osoby obciążać bezpośrednio. Pułap dochodzonego odszkodowania ustalono w Spółce na 15 tys. zł.

Prezes MPK Poznań podał też liczbę szkód wyrządzonych przez pracowników MPK i kierujących niebędących pracownikami. Z zestawienia wynika, że:

  • Pracownicy agencji pracy spowodowali 45 zdarzeń, wartość szkód oceniono na 60 tys. zł, a średnią wartość szkody na 1334 zł.
  • Pracownicy MPK spowodowali 313 zdarzeń, wartość szkód wyniosła 517 ty. zł, a średnią wartość szkody wyceniono na 1657 zł.

oprac. red.

Zobacz więcej: