grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Komisja Ochrony Środowiska x2

Dwa posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w jeden dzień i to w odstępie zaledwie kilku minut! Poznańscy radni obradowali w środę w bardzo szybkim tempie.

Drzewo uszkodzone w czasie czerwcowej nawałnicy, fot. ZZM - grafika artykułu
Drzewo uszkodzone w czasie czerwcowej nawałnicy, fot. ZZM

Pierwszym i jedynym punktem pierwszego posiedzenia było przyjęcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMP - Konrada Zaradnego. Radny został dyrektorem POSUM (Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych) i odejdzie z Rady Miasta Poznania. Radni i dyrektorzy miejskich instytucji zajmujących się ochroną środowiska podziękowali mu za owocną współpracę i życzyli powodzenia w nowym miejscu pracy. Na drugim posiedzeniu komisji tego samego dnia radni wybrali nowego przewodniczącego komisji. Został nim Filip Olszak. Był jedynym kandydatem, za jego kandydaturą głosowało 8 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Głównym tematem tego posiedzania były nowe "uchwały śmieciowe", które miasto musi wdrożyć w związku z wyjściem Poznania ze związku międzygminnego GOAP i rozpoczęciem samodzielnej gospodarki odpadami w 2022 roku. Projekty uchwał przedstawiła radnym Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Pierwsza uchwała dotyczyła uporządkowania sprawy nazewnictwa odpadów zielonych, czyli biodegradowalnych. Kolejny projekt dotyczył odpadów wystawkowych, czyli tzw. gabarytów. Miasto chce we własnym zakresie zajmować się ich zagospodarowaniem. Zadanie to zostanie powierzone Zakładowi Zagospodarowania Odpadów. Kolejny projekt zawiera zasady tworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zwanych potocznie gratowiskami. Gdy Poznań już w pełni przejmie od GOAP gospodarkę śmieciową, będą one nadal istniały, a ich prowadzeniem zajmie się miasto. Radni zaopiniowali pozytywnie wszystkie trzy projekty uchwał.

Kolejnym projektem aktem prawa miejscowego, z którym zapoznali się i zaopiniowali radni, był projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (chodzi przede wszystkim o wywóz ścieków z szamb). Problemem jest dużo większe zanieczyszczenie tych ścieków od "zwykłych" ścieków z kanalizacji. Dodatkowo ścieki bytowe z szamb, ścieki z ogródków działkowych i ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków mają różne poziomy zanieczyszczenia. Oznacza to, że różne są koszty ich oczyszczania. WGK proponuje, żeby opłaty za ich wywóz wynosiły odpowiednio: 35, 55 i 200 zł (odpowiednio: szamba, ścieki z ROD, ścieki z POŚ). Łukasz Musieliśki z WGK powiedział, że planowana podwyżka jest nieznaczna i mieszkańcy nie powinni jej w sposób dotkliwy odczuć. Podał, że w Poznaniu jest tylko 220 przydomowych oczyszczalni ścieków i ich liczba nie rośnie. Są one instalowane przez mieszkańców tam, gdzie są trudności z podłączeniem kanalizacji. Miasto współpracuje z Aquanetem, tak, żeby nowe budynki były od razu podłączane do sieci kanalizacyjnej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni zapoznali się także z projektem Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Program taki jest przygotowywany i opiniowany przez radę co roku. Określa cele, zasady, przedmiot i formę współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w danym roku. Zawiera także wykaz priorytetowych zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. Radni wydali pozytywną opinię o projekcie programu.

W ostatnim punkcie środowego posiedzenia radni zapoznali się z planem prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości. Aleję uznano za pomnik przyrody w 1986 roku. 300 drzew w alei to drzewa pomnikowe, zabiegi pielęgnacyjne obejmą 132 drzewa. Planowane prace przewidują usunięcie suchych i połamanych gałęzi, usunięcie jemioły, cięcia gałęzi wychodzących poza skrajnię jezdni. Specjalistycznego przeglądu drzewostanu dokona zewnętrzna firma. Miasto otrzymało pomoc finansową z NFOŚiGW na realizację tego  zadania. W uchwale umożliwiającej prowadzenie prac zapisano m.in, że prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, ani zachwiać statyki drzew. Zabiegi należy przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym, w tym dendrologicznym. Wszyscy radni zaakceptowali plan prac pielęgnacji drzew.

oprac. szym

Zobacz więcej: