grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LXIX sesja RMP

Ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, nazewnictwo ulic i parków, sprawy związane z obszarem kultury, to tylko część tematyki obrad lipcowej sesji Rady Miasta Poznania.

Fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Fot. biuletyn.poznan.pl

Na początku sesji radna Sara Szynkowska vel Sęk przedstawiła w imieniu klubu radnych PiS, oświadczenie w którym klub sprzeciwia się każdemu projektowi zakładającemu wycinkę znacznej ilości drzew, szczególnie w centrum Poznania. W oświadczeniu czytamy m.in., że drzewa są jedynym skutecznym elementem krajobrazu podnoszącym jakość powietrza, chroniącym zdrowie ludzi, obniżającym temperaturę w mieście oraz wspomagającym walkę z lokalnymi podtopieniami. Władze powinny tak kierować nowymi projektami, aby jak najskuteczniej chronić drzewa i zieleń. Każda powierzchnia biologicznie czynna powinna być priorytetem w założeniach nowoczesnego, europejskiego miasta jakim jest Poznań. Brak ochronnych terenów przyrodniczych poskutkuje wyludnianiem się miasta oraz brakiem zrównoważonej turystyki. Miasto powinno się rozwijać, ale nie kosztem zieleni. Miasto musi dawać przykład jak dbać i zachowywać zieleń, a nie wycinać i degradować. Warto podkreślić, że żywa reakcja mieszkańców Poznania, przeciwstawiająca się lekkomyślnej gospodarce w tym zakresie, nie była respektowana przez władze miasta. W oświadczeniu podkreśla się, że w ostatniej dekadzie, władze miasta lekceważyły podstawowe zasady dbałości o zachowanie zieleni, a żywa reakcja mieszkańców Poznania, przeciwstawiająca się lekkomyślnej gospodarce w tym zakresie, nie była przez władze respektowana. Klub PiS apeluje do nowo powołanej Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu przy Prezydencie Miasta, jak i do samego Prezydenta Jacka Jaśkowiaka o podjęcie natychmiastowych działań, które zapobiegną kolejnym wycinkom drzew oraz zabezpieczą tereny, o które proszą i walczą mieszkańcy.

Do porządku obrad sesji wpłynął projekt stanowiska w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze mokradeł w dolinie Górczynki oraz ochrony tego terenu przed zabudową. Zgłosili go radni Małgorzata Dudzic-Biskupska i Andrzej Rataj. Stanowisko uzyskało poparcie klubu KO, z w którym zasiadają radni, a następnie całej Rady Miasta bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. W stanowisku Rada Miasta Poznania zwracają się do Prezydenta z prośbą o bezzwłoczne przygotowanie uchwały ws. utworzenia użytku ekologicznego na terenie mokradeł w dolinie Górczynki w celu ich ochrony, zgodnie z sugestiami Panelu Obywatelskiego. Tereny w sąsiedztwie doliny Górczynki przez długi czas podlegały osuszaniu i zagospodarowaniu. Obecnie jednak obszary te w coraz większym zakresie powinny być chronione, wobec postępujących zmian klimatu, przejawiających się w naszym mieście ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak: wysokie temperatury, długie okresy bez opadów deszczu, coraz większe susze, jak również nagłe zmiany temperatury, gwałtowne burze i bardzo intensywne opady. Mokradła doliny Górczynki są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności z uwagi na polepszanie mikroklimatu i umożliwianie codziennego kontaktu z przyrodą, co pokazał szczególnie ostatni czas pandemii. Tereny zielone wraz z mokradłami są niezwykle istotne dla zdrowia mieszkańców Poznania zwłaszcza w perspektywie niekorzystnych zmian klimatu.

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Rada Miasta zwraca się o wprowadzenie w nim zakazu zabudowy na terenie mokradeł w dolinie Górczynki. Jednocześnie postuluje nadanie wysokiego priorytetu pracom nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w celu uniknięcia nadmiernej i niekontrolowanej zabudowy.

Stanowisko odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności, która od dawna wnioskuje o utworzenie użytku ekologicznego i objęcie ochroną mokradeł w dolinie Górczynki. W dyskusji radni ze wszystkich klub podkreślali zaangażowanie i wysiłek lokalnych mieszkańców w zwróceniu uwagi na ten problem.

Rada Miasta wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego doktora Józefa Granatowicza, dyrektora Szpitala Miejskiego im F. Raszei podczas Poznańskiego Czerwca 1956 r. Uratował on wielu uczestników poznańskich wydarzeń, nie tylko opatrując rannych, ale również prezentując nieprzejednaną postawę wobec władz komunistycznych, czym ocalił wiele osób przed aresztowaniem. Zmarł w 1978 r. i został pochowany na cmentarzu na Miłostowie. W 2018 r. skwer znajdujący się w pobliżu Szpitala im. F. Raszei został nazwany imieniem Józefa Granatowicza. Inicjatorzy pomysłu proponują, aby pomnik stanął przed szpitalem im. F. Raszei. Przyjęta uchwała Rady Miasta nie przesądza jednak o formie i lokalizacji pomnika. Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania wyraził negatywną opinię w tej sprawie. Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie idei wzniesienia pomnika, zaś Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zaopiniowała pozytywnie wniosek w zakresie osoby upamiętnianej, natomiast negatywnie w zakresie lokalizacji i formy pomnika.

Przyjęto też uchwały nazewnicze. Pierwszą z nich w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu. Druga dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola - część A. Plan porządkuje zagospodarowanie obszaru po wschodniej stronie Rezerwatu Żurawiniec i Lasku Piątkowskiego. Zabezpiecza tereny spacerowo-rekreacyjne na północ od os. Łokietka, porządkuje otoczenie cmentarza parafialnego i ogranicza parametry nowej zabudowy przy ulicy Jasna Rola. Trzecie uchwała to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak". Plan obejmuje teren Parku Szelągowskiego i ustala zasady ochrony zieleni - co daje kolejny zabezpieczony fragment klinowo-pierścieniowego systemu zieleni w Poznaniu. Dodatkowo w przeważającej części zachowuje dotychczasowy sposób zagospodarowania, a dla terenów gdzie mogą powstać nowe inwestycje plan umożliwia ich realizacje przy uwzględnieniu zróżnicowanych uwarunkowań.

Dwa parki na Piątkowie otrzymały imienia osób związanych ze środowiskiem muzycznym: Tadeusza Kasserna - kompozytora i pedagoga oraz Zygmunta Mahlika - dyrygenta i kompozytora. O odstąpienie od głosowania nad projektami uchwał i odesłania ich do ponownego rozpatrzenia wnioskowała radna Ewa Jemielity powołując się m.in. na negatywną opinię Rady Osiedla Piątkowo. Radna zastrzegła, że osoby proponowane na patronów z pewnością są godne upamiętnienia, ale Rada Osiedla chciała by spotkać się z wnioskodawcami i być może zaproponować inne miejsca na terenie Piątkowa. Właśnie w imieniu wnioskodawców Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - stanowisko odczytał upoważniony przez nich radny Mateusz Rozmiarek. Wnioskodawcy argumentowali, że w okolicy znajdują się już nazwy innych wybitnych muzyków. Twierdzili również, że Towarzystwo nie zostało poinformowane o sesji Rady Osiedla, na której wydano opinię. Wniosek radnej Jemielity nie uzyskał poparcie większości w Radzie Miasta, a obie propozycje nazewnicze zostały uchwalone.

Patronki zyskały także dwie drogo wewnętrzne na Głuszynie. To Halszka Osmólska - naukowczyni zajmująca się paleontologią, specjalizowała się m.in. w badaniach dinozaurów oraz Mieczysława Ruxerówna - archeolog, prof. Uniwersytetu Poznańskiego.

Przyjęto dwie uchwały będące realizacją procedury zamiany instytucji kultury między Miastem Poznań a samorządem Województwa Wielkopolskiego. Rada zgodziła się na przekazanie Muzeum Archeologicznego i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. W zamian Województwo przekaże Miastu - Filharmonię Poznańską. Nie zabrakło jednak uwag ze strony części radnych. Michał Grześ mówił, że bardzo szkoda mu Muzeum Archeologicznego - instytucji o bardzo wysokim poziomie, jak również oddawania Fortu VII, który jest częścią WMN. Podobnego zdania była radna Klaudia Strzelecka, która dodała, że pozytywnym aspektem jest jedynie szansa na wybudowanie przez Województwo nowej siedziby Muzeum Powstania Warszawskiego. Radny Grzegorz Jura - przewodniczący Komisji Kultury i Nauki - wskazywał z kolei, że zamiana instytucji porządku pewien obszar ich działalności. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, które swoją tematyką obejmuje cały region trafi pod zwierzchnictwo województwa, a Filharmonia Poznańska do Miasta.

Z obszaru kultury przyjęto również uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022. Nowy program stypendialny ma być przeznaczony dla osób indywidualnych lub działających w kolektywie twórczym związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym, zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, jej obsługą techniczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Stypendia mają być przyznawane bez ograniczeń wiekowych, na realizację projektu/procesu twórczego/działalności rozwojowej, w tym m.in. zorganizowanie wydarzenia artystycznego/kulturalnego, realizację projektu badawczego, poszerzanie wiedzy/kompetencji w zakresie działalności kulturalnej w roku 2022. Wysokość stypendiów ma wynosić od 5 tys. zł brutto do 20 tys. zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na stypendia to 200 tys. złotych.

oprac. red.