grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowe baseny mogą powstać w Poznaniu

Jak wynika z analiz przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta, w Poznaniu będą mogły powstać nowe osiedlowe baseny. Rozmawiali o tym radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 11 lipca.

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki

Na tym samym posiedzeniu odbyła się ponadto debata na temat wyników audytu przeprowadzonego na Stadionie Miejskich oraz projektu zmian w tegorocznym budżecie Miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szczegółową prezentację na temat planowanej sieci nowych miejskich basenów przedstawił radnym na wstępie spotkania Szymon Prymas z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. Zespół specjalistów z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM przygotował analizę możliwych lokalizacji, uwzględniającą zarówno baseny już istniejące w Poznaniu i w miejscowościach ościennych, jak i zainteresowanie poznaniaków możliwością korzystania z takich obiektów. Analiza ta pokazała, że dostępność do pływalni mieszkańcy oceniają jako niewystarczającą. W innych miastach wojewódzkich jeden tego typu obiekt przypada średnio na 49 tys. mieszkańców, w Poznaniu - na 58 tys.

Jak mówił Szymon Prymas, w naszym mieście mogłoby powstać 5-10 nowych pływalni. Te rejony miasta, w których mogłyby zostać wybudowane, również wskazano we wspomnianej analizie. Założono, że inwestycja przeprowadzona byłaby w ramach koncesji na roboty budowlane i usługi. Miasto przekazałoby grunt, a inwestor - niezbędne środki finansowe na wybudowanie nowego obiektu, którym następnie mógłby zarządzać przez czas określony w koncesji. Po upływie tego czasu pływalnię przejęłoby Miasto.

Najbardziej zaawansowane są prace w odniesieniu do lokalizacji na Ratajach, przy ulicy Wyzwolenia. W ubiegłym roku ukazało się ogłoszenie o możliwości uzyskania takiej właśnie koncesji. Obecnie prowadzone są rozmowy z jedną z firm, które odpowiedziały na ofertę Miasta, z Miastoprojektem Wrocław. Negocjacje powinny się zakończyć jesienią, a nowy basen mógłby zostać udostępniony mieszkańcom Poznania w 2013 roku. Trwają jednocześnie poszukiwania miejskich nieruchomości w innych rejonach Poznania, wskazanych przez naukowców z UAM, na których mogłyby powstać nowe pływalnie.

W ocenie przewodniczącego Komisji Jakuba Jędrzejewskiego należałoby się zastanowić, czy nie zachęcić do takiej inwestycji właścicieli gruntów prywatnych, zlokalizowanych w pobliżu miejsc zaproponowanych przez specjalistów z UAM. Jak mówił Szymon Prymas, przeprowadzono analizy także w tym zakresie, jednak w sytuacji, gdyby potencjalny inwestor musiał, oprócz finansowania budowy, przeznaczyć na ten cel również własny lub zakupiony przez siebie grunt - to takie przedsięwzięcie mogłoby się dla niego okazać nieopłacalne.

Główną część posiedzenia wypełniła dyskusja poświęcona wynikom audytu przeprowadzonego na Stadionie Miejskim oraz proponowanym zmianom w budżecie Miasta, które zakładają m.in. przeznaczenie dodatkowych środków na modernizację tego obiektu. Wyniki kontroli omówili: prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz przedstawiciele Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Badanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z planem Biura na 2009 rok, dokonano także oceny wniosków i zlecono przygotowanie dodatkowej opinii, którą sporządził prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Audyt dotyczył m.in. zlecania prac projektowych przy przebudowie Stadionu Miejskiego. W sprawozdaniu końcowym wskazano na nieprawidłowości w tym zakresie. Jedno z najważniejszych zastrzeżeń audytorów odnosiło się do tego, że w umowach na prace projektowe, zawartych w 2007 roku - bezpośrednio przed oraz po przyznaniu Polsce prawa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - nie uwzględniono wszystkich wymogów UEFA. Spowodowało to konieczność zawarcia przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji dodatkowej umowy na wykonanie prac projektowych, co - w ocenie audytorów - mogło narazić Miasto na nieuzasadnione dodatkowe koszty. Zgodnie z opinią biegłego, oszacowana "kwota wydatków nieznajdujących uzasadnienia merytorycznego" wynosi prawie 2 mln zł. Prezydent Ryszard Grobelny - o czym poinformował na zorganizowanej kilka dni wcześniej konferencji prasowej - podjął w związku z tym decyzję o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości nieumyślnego wyrządzenia istotnej szkody w majątku Miasta.

Pytania radnych dotyczyły między innymi szczegółowego zakresu przeprowadzonego audytu. Pytano, czy planuje się przeprowadzenie kontroli późniejszych etapów prac modernizacyjnych. W ramach prezentacji proponowanych zmian w budżecie Miasta na bieżący rok Ryszard Żukowski, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, przedstawił radnym szczegółową informację na temat kwot, jakie są jeszcze niezbędne do ukończenia inwestycji przy ulicy Bułgarskiej. Dodatkowe pieniądze potrzebne są m.in. na studia telewizyjne i ich wyposażenie, na dostosowanie instalacji elektrycznych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w jakości HD, na dodatkowe ogrodzenia oraz wymianę murawy. Szczególnie dużo wątpliwości radnych wzbudziły zaplanowane kwoty na zabezpieczenia klatek schodowych przed deszczem oraz na urządzenia do usuwania śniegu zalegającego na dachu Stadionu. Pytano, dlaczego dopiero teraz zgłasza się potrzebę takich wydatków - dlaczego nie zostały one uwzględnione już w trakcie prac projektowych. Pieniądze potrzebne są też na budowę kiosków kateringowych. Część tych wydatków miał ponieść operator Stadionu, jednak negocjacje w sprawie jego wyboru jeszcze się nie zakończyły, a poza tym kandydat - konsorcjum Lecha Poznań i firmy Marcelin Management - nie jest skłonne do poniesienia tych wszystkich kosztów, które chciałoby mu przekazać Miasto.

W wyniku dyskusji pozytywnie zaopinowano projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przeprowadzenia kontroli prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim. Potrzebę przeprowadzenia takiej kontroli pod nadzorem Komisji uzasadniał przewodniczący Jakub Jędrzejewski. Pozytywnej opinii członków Komisji nie uzyskały natomiast projekty dotyczące nowelizacji tegorocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na latach 2011-2031. (co)