grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Opłaty za parkowanie na kopertach

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na piątkowym posiedzeniu zaopinowali pozytywnie dwa projekty uchwał: o opłatach za parkowanie na kopertach i przebiegu ulicy na placu Kolegiackim. Zapoznali się także z drogowymi problemami w różnych rejonach miasta.

Plac Kolegiacki, zmiana przebiegu drogi gminnej, fot. UMP - grafika artykułu
Plac Kolegiacki, zmiana przebiegu drogi gminnej, fot. UMP

W pierwszym punkcie porządku obrad radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta. Chodzi o zastrzeżone na wyłączność miejsca parkingowe tzw. koperty komercyjne. Takie koperty dzierżawią od miasta przede wszystkim firmy np. sklepy, przychodnie, apteki. W śródmiejskiej strefie parkowania jest ich obecnie 68, poza strefą śródmiejską - 88.

Zarząd Dróg Miejskich zaproponował, żeby dzienna stawka opłaty za 1 m2 zajęcia pasa drogowego na ten cel wynosiła 1,20 zł. Zmieniony punkt uchwały brzmi teraz: "Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, na prawach wyłączności, w celu zastrzeżenia miejsca postojowego - tzw. koperty - poza strefą płatnego parkowania oraz śródmiejską strefą płatnego parkowania, których obszar określa odrębna uchwała Rady Miasta Poznania, ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 w wysokości 1,20 zł.". Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały.

Drugim punktem obrad był projekt uchwały zawierający zmianę przebiegu istniejącej drogi gminnej na placu Kolegiackim. Uchwała zawiera opis korekty przebiegu drogi związanej z przebudową placu. Plac Kolegiacki po zakończeniu przebudowy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zmieni się na nim niemal wszystko, oprócz kształtu narzuconego przez historyczny średniowieczny układ urbanistyczny. Stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Układ komunikacyjny zachowany zostanie jedynie po południowej stronie placu. Jezdnia prowadząca od ul. Wodnej przez ul. Z Bramką do ul. Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa. Uchwała ma charekter porządkowy. Wszyscy członkowie komisji zaopiniowali projekt pozytywnie.

W punkcie poświęconym wolnym głosom wypowiedzieli się radni i mieszkańcy osiedla Ogrody z ul. Radosnej. Walczą oni o przebudowę ulicy Radosnej pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Bukowską. Przy tej ulicy mieszczą się dwie szkoły, Liceum Ogólnokształcące nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika. Na przebudowę rada osiedla i budżet miasta ma zarezerwowane środki w wysokości około 4 mln zł, ale to za mało. Zarezerorwana kwota to obecnie około 80 proc. kosztów przebudowy. Innych środków nie ma, a rada osiedla nie ma możliwości ich pozyskania (zdobyła już grant na ten cel). Ulica jest w fatalnym stanie, nawierzchnia jest zniszczona i połatana, krawężniki się rozsypują, degradacja postępuje. Nieuporządkowana jest sprawa parkowania, wielu kierowców parkuje na ul. Radosnej, wykorzystując fakt, że ulica nie jest objęta strefą parkowania. Mieszkańcy osiedla przedstawili sprawę radnym KTiPM i prosili ich o pomoc w pozyskaniu brakujących środków i rozpoczęcia remontu tej ulicy.

Radni komisji zapoznali się także z sytuacją na ul. Maków Polnych, gdzie cześć gruntów należących do Skarbu Państwa przekazano w 1990 roku Uniwersytetowi na cele rozwojowe. Teraz miasto chciało uporządkować sprawy gruntowe i zwróciło się do UAM o nieodpłatne przekazanie gruntu, na którym leży droga publiczna. UAM jednak odmówił. Miasto Poznań szuka teraz rozwiązania tej sytuacji. Sprawą zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich, trwają rozmowy z Uniwersytetem. Być może kanclerz UAM zostanie zaproszony na posiedzenie Komisji Transportu.

oprac. szym