grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

-SESJA- Po wakacyjne przerwie

Blisko dwa miesiące nie obradowali radni miejscy. Na pierwszej po wakacjach sesji realizowali bieżące projekty uchwał, odnieśli się także do decyzji wojewody w sprawie uchwał podjętych przed wakacjami.

Fot. M. Malinowski - grafika artykułu
Fot. M. Malinowski

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" oraz uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Parku im. Jana Pawła II". Zdecydowano również o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" z dnia 5 września 2017 r. W odpowiedzi na liczne protesty mieszkańców, Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wystąpiła do Prezydenta Miasta ze stanowiskiem, w którym wniosła o odstąpienie od sporządzania miejscowego planu dla tego rejonu w zakresie terenu wyłączonego z zabudowy w Planie Ogólnym z 1994 r. oraz o wstrzymanie dalszej procedury na pozostałej części obszaru objętego projektem. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania w lipcu 2019 r. pozytywnie rozpatrzyła petycję Fundacji Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju również w sprawie odstąpienia od uchwalenia miejscowego planu na tym terenie.

Rada Miasta zdecydowała o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda zakwestionował zapisy statutów czterech poznańskich oddziałów żłobkowych, w których jako jeden z warunków przyjęcia dzieci do żłobka wskazuje się przeprowadzenie obowiązkowych szczepień. Zdaniem Miasta Poznania te zapisy nie naruszają obowiązujących przepisów.

Pozytywną decyzję uzyskały również programy dotyczące usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Projekty będą realizowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przyjęto ponadto projekty oceniające sytuację ekonomiczno-finansową placówek służby zdrowia prowadzonych przez miasto: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym; Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei; Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

mat.