grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XV Sesja Rady Miasta. Gdzie powstaną nowe plany zabudowy?

We wtorek 14 lipca radni spotkali się na XV Sesji Rady Miasta. Jedna z ostatnich sesji przed wakacyjną przerwą, w pierwszej części skupiła się przede wszystkim na decyzjach dotyczących polityki przestrzennej.

. - grafika artykułu
Ulica Paderewskiego, po lewej: kamienica u zbiegu ulic Paderewskiego i Szkolnej, która ma być wyremontowana fot. Poznan Film Comission

Radni głosowali głównie nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, m.in. dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu czy ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej, lub w sprawie przystąpienia do jego stworzenia m.in. w okolicy ulic Paderewskiego - Szkolna, Osiedle Stefana Batorego - część południowa czy rejonie ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo.

W przypadku ulic Koszalińskiej i Hezjoda mowa o terenie w większości niezabudowanym, przeznaczonym na funkcje mieszkalne, usługowe, a na części działek również usługowo-przemysłowe.

- Część z tych terenów  to działka miejska, na której możemy stworzyć nowy fragment osiedla Strzeszyn - mówiła Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Obszar o którym mowa ma dobry dostęp do istniejącej już komunikacji miejskiej (5 min.) i torów kolejowych (10 min.), więc w projekcie przewidziano również stworzenie nowych stacji kolejowych. W planach jest także budowa parkingu typu park&ride. Radni zdecydowali o jego przyjęciu. Komisja Polityki Przestrzennej i Rada Osiedla Strzeszyn wcześniej zaopiniowały ten projekt pozytywnie.

- To jeden z niewielu terenów, na którym uchwalamy plan proinwestycyjny na działkach w większości należących do miasta - mówił jej przewodniczący, radny Łukasz Mikuła. - Ta inwestycja zwróci się miastu, wkrótce będziemy się zastanawiać jak równie rozsądnie zagospodarować drugą połowę tego terenu.

Z kolei w kwartale ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej według przyjętego przez radnych projektu planu obowiązują zapisy o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. To teren prawie w całości zabudowany, z wyjątkiem dwóch dużych działek przy ul. Podgórnej. W tej okolicy znajduje się też wiele budynków wpisanych do rejestru zabytków. Podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu na przełomie kwietnia i maja, ze strony mieszkańców nie wpłynęły żadne krytyczne uwagi. Projekt zaakceptowała też Komisja Polityki Przestrzennej.

Na tej samej sesji radni zadecydowali też o przystąpieniu do sporządzania planu zabudowy dla kilku obszarów. Ulice Paderewskiego - Szkolna to teren Starego Miasta, już prawie w całości zabudowany. Właściciel budynku obecnie zajętego przez anarchistów (róg ul. Szkolnej i Paderewskiego) zamierza go wyremontować, ale konieczne jest do tego przesunięcie linii zabudowy części budynku w podwórzu i zmiana wytycznych odnośnie jego dachu   (inwestor planuje zagospodarowanie poddasza).

Z koniecznością modernizacji i remontu zamiast wyburzenia i postawienia na tej działce nowego zgadza się zarówno Miejski Konserwator Zabytków jak i członkowie Komisji Polityki Przestrzennej. - Budynek ten pochodzi z połowy XIX wieku, ale jego zdobienia usunięto w latach 30. XX wieku - przypomniała radna Katarzyna Kretkowska. Część radnych dopytywała szczegółowo o -  Biję się w pierś - odpowiedział przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.

O przystąpienie do stworzenia mpzp na innym obszarze: Osiedlu Stefana Batorego -w części południowej, wnioskowała Rada Osiedla Piątkowo. Cel? Uniemożliwienie "spontanicznego" zagęszczania działek zabudową po ich zwrotach pierwotnym właścicielom.

- Chodzi o to, żeby kontynuować założenia przyjęte na początku budowy tego osiedla i aranżować na przykład więcej zieleni otwartej - argumentowała dyrektor MPU, Elżbieta Janus. Podobna motywacja towarzyszyła wnioskowi o miejscowy plan zagospodarowania dla rejonu ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo., mającego ugruntować zapisy obowiązującego studium. Ten projekt negatywnie zaopiniowała jednak Komisja Polityki Przestrzennej.

- W opinii Komisji powinno się tam kontynuować istniejącą już zabudowę - tłumaczył jej wiceprzewodniczący, radny Adam Pawlik. Przyznał jednak, że po spotkaniu z mieszkańcami terenu sam zmienił zdanie i będzie głosować za przystąpieniem do stworzenia planu zagospodarowania. Ostatecznie Rada tę uchwałę przyjęła. (as)

Seniorzy

Radni powołali skład trzeciej kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Jest to organ opiniodawczy i doradczy dla władz Miasta. Kandydatów do Rady desygnują: Przewodniczącego Rady Miasta (3 osoby), Prezydenta Miasta (3 osoby) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz środowiska osób starszych, rad osiedli, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku (9 osób). Miejska Rada Seniorów swym działaniem obejmuje między innymi takie obszary, jak: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie ich aktywności, mieszkalnictwo dla seniorów, profilaktykę i promocję zdrowia.

Członkami MRS zostali: Bogdan Nowak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Anna Sarbak, Jan Chudobiecki, Piotr Frydryszek, Zdzisław Szkutnik, Aldona Anastasow, Jerzy Babiak, Anna Jakrzewska-Sawińska, Witold Kozak, Henryk Marciniak, Janina Paprzycka, Lidia Wrocińska-Sławska, Krzysztof Wodniczak, Marianna Zbierska.

Rada Miasta przyjęła także stanowisko popierające przystąpienie Poznania do stowarzyszenia Miast Przyjaznych Starzeniu. Propozycja została zgłoszona do przez Damiana Dubinę Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, a ta poparła stanowisko i przedstawiła je na sesji. Część radnych wyrażała swój sceptycyzm zastanawiając się czy miastu potrzebna jest przynależność do tej organizacji skoro niezależnie od tego można inicjować działania na rzecz seniorów. Zastanawiali się też jakie mogą być koszty związane z obsługą członkostwa w stowarzyszeniu, czy ewentualnych delegacji (centrala znajduje się w Genewie). Większość radnych była jednak zdania, że trzeba popierać działania na rzecz seniorów zaś uczestnictwo w takim programie może zaowocować dodatkowymi projektami. Stanowisko poparli też obecni na sali seniorzy z MRS. (mat)

Ulgi dla niepełnosprawnych uczących się

Przyjęto projekt zgłoszony przez Klub Radnych PiS wprowadzający zmiany w uchwale z dnia 28 stycznia  2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. - Obecne regulacje nie przewidują dodatkowych ulg dla osób uczących się, między 16 a 26 rokiem życia o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Korzystają one jedynie ze standardowej ulgi dla uczniów i studentów - mówił referujący projekt Szymon Szynkowski vel Sęk, szef klubu PiS. Stąd propozycja, aby wprowadzić przejazdy bezpłatnych dla osób uczących się do 26 roku życia bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Projekt poparli jednogłośnie wszyscy radni.

Więcej dla dyrektorów szkół

Radni zgodzili się na zwiększenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez miasto. Dodatek taki ma wzrosnąć średnio z 560 zł do 850 zł. Nie przyjęto poprawki Komisji Oświaty i Wychowania, która proponowała jeszcze większą podwyżkę (ok. 1300 zł). - Postulat jest słuszny i powinniśmy nad nim się pochylić w przy projektowaniu budżetu na 2016 r. Teraz nie mamy takich pieniędzy zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - mówił Antoni Szczuciński z SLD.

- Chcemy pracować w kierunku wzrostu wynagrodzeń - zapewniał zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski, - ale trudno nam w połowie roku składać zobowiązania finansowe na rok następny.

- Niskie pensje to także problem w obszarze kultury, spraw społecznych, Straży Miejskiej - wyliczał prezydent Jacek Jaśkowiak. Dodał, że miasto chce się nad tym pochylić, ale też musi pamiętać o dyscyplinie budżetowej. (mat)