grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Traszki Ratajskie w pytaniach

Radny Andrzej Rataj zapytał o przyszłość ratajskiego użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". Użytek ten powstał dzięki inicjatywie i długotrwałym staraniom lokalnej społeczności, troszczącej się o przyrodę. Radny chciał wiedzieć m.in., czy zdarzały się przypadki naruszenia zakazów wprowadzonych w celu ochrony tego cennego przyrodniczo terenu.

Teren jest objęty ochroną ze względu na cenną florę i faunę - grafika artykułu
Użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie", fot. Jan Kaczmarek

Radny przypomina, że użytek ekologiczny o nazwie "Traszki Ratajskie", stanowiący fragment Parku przy osiedlu Tysiąclecia, został ustanowiony przez Radę Miasta Poznania w 2011 roku. Ma on powierzchnię ponad 5 ha, jest on ostoją chronionych gatunków zwierząt - populacji płazów zagrożonych wyginięciem (traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna, grzebiuszka ziemna). Radny zapytał w interpelacji, jaka będzie przyszłość użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie", w tym jakie działania będą podejmowane w przyszłości w celu zachowania tego użytku, w jaki sposób realizowana jest ochrona użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie", w tym monitorowanie sytuacji i przestrzegania zakazów wprowadzonych w celu jego ochrony, a także o to, czy zdarzały się przypadki naruszenia zakazów wprowadzonych w celu ochrony użytku, a jeśli tak - to jakie.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, który napisał m.in., że na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Tysiąclecia" w Poznaniu uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania z 7 czerwca 2011 r. W obowiązującym planie miejscowym działki wchodzące w skład użytku ekologicznego przeznaczone są pod tereny zieleni urządzonej, dla których w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się m.in.:

a)  wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni, w tym zieleni wysokiej;

b)  zachowanie ukształtowania terenu;

c)  zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla ciągów pieszych;

d) zachowanie wód powierzchniowych śródlądowych, wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem ich wykorzystania jako otwartych zbiorników retencyjnych,

e)  zakaz lokalizacji: budynków, tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów sportowych i obiektów związanych z ich obsługą i reklam.

Poza tym, w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania", zatwierdzonym uchwałą obszar ten oznaczony jest symbolem ZP, tj. parki i inne tereny zieleni urządzonej.

Wiceprezydent zaznaczył, że trwają prace nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które uwzględnia w swoich ustaleniach użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie". W projekcie Studium znajduje się on w ramach szerszego terenu o kierunku przeznaczenia oznaczonego symbolem ZP tj. tereny parków i inne tereny zieleni urządzonej, dla którego przewiduje się następujące ustalenia:

a)  wiodący kierunek przeznaczenia - zieleń urządzoną,

b)  uzupełniający kierunek przeznaczenia - zabudowę usługową o funkcji gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, kultury, rozrywki, wraz z dodatkowymi elementami: toaletami publicznymi, wybiegami dla psów, oraz tereny komunikacji, w tym: promenady, ścieżki piesze i drogi rowerowe, a także tereny infrastruktury technicznej,

c) dla terenów zlokalizowanych poza obszarem śródmieścia, możliwość zagospodarowania również w formie zieleni nieurządzonej, z wykorzystaniem istniejących zbiorowisk roślinnych,

d) parametry zabudowy i wskaźniki zagospodarowania: maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 5%, - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej terenu: 60%, wysokość budynków - zabudowę niską.

Dodatkowo, ww. użytek został wskazany na rysunku projektu Studium jako obszary chronione na podstawie przepisów odrębnych - użytki ekologiczne. Wiceprezydent przypomniał, że Miasto Poznań w 2021 r. zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". Prace polegać będą na stworzeniu stałego systemu zasilenia wód gruntowych i powierzchniowych w obrębie dwóch stawów - zbiorników wodnych położonych na obszarze użytku ekologicznego, poprzez doprowadzenie do nich wód opadowych zebranych z powierzchni dachu budynku Liceum Mistrzostwa Sportowego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, który w lipcu rozpoczął prace w terenie. Poza tym, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w budżecie na 2023 r. przewidział działania związane z monitoringiem stanu użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie", w celu rozważenia możliwości zwiększenia obszaru chronionego.

Wiceprezydent wyjaśnił, że jedynymi odnotowanymi przypadkami naruszenia zakazów wprowadzonych w celu ochrony użytku były sytuacje, gdy pojazdy firmy utrzymania torowisk przejeżdżały przez użytek bez zezwolenia Zarządu Zieleni Miejskiej, w celu skoszenia trawy lub przycięcia drzew. Po oględzinach nie stwierdzono szkód powstałych w związku z tymi działaniami.

- Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska jest w trakcie opracowywania autorskich warsztatów, poświęconych ochronie płazów na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie". Warsztaty, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, zostaną przeprowadzone na terenie użytku w okresie od kwietnia do października 2023 r. - zapowiedział zastępca prezydenta.

oprac. szym