grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Trzydzieści uchwał i jedno stanowisko

W dniu 12 lipca odbyła się XV sesja Rady Miasta Poznania.

Dłuższa dyskusja miała miejsce m.in. przed uchwaleniem wysokości środków finansowych, jakie będą otrzymywać samorządy pomocnicze oraz przed podjęciem decyzji w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania.

Następnie postanowiono utworzyć użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie", który obejmie około 5-hektarowy fragment parku przy Osiedlu Tysiąclecia. Obszar ten jest ostoją chronionych gatunków zwierząt, a utworzenie użytku ma także wzmocnić okolicznych mieszkańców, protestujących przeciwko planowanej w tym miejscu nowej zabudowie mieszkaniowej.

Pięć kolejnych uchwał dotyczyło zagospodarowania przestrzennego. Radni uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego "Michałowo-Borecka", "Podolany Zachód B" oraz "W rejonie ulicy Golęcińskiej", obejmujące tereny na obszarze bądź w sąsiedztwie klinów zieleni. Plany te opracowano m.in. w odpowiedzi na postulaty mieszkańców znajdujących się na obszarze planów osiedli, którzy chcieli zapobiec niepożądanym przez nich nowym inwestycjom i budowaniu nowych domów wielorodzinnych. W kierowanych do planistów wnioskach i uwagach podkreślali oni, że takie domy nie są zgodne z obecnym, willowym zagospodarowaniem ich dzielnic. Ponadto, podjęto dwie formalne uchwały odnoszące się do terenu w północno-wschodniej części Poznania, w rejonie ulicy Garaszewo. W 2008 roku Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia planu dla tego obszaru. W ubiegłym roku weszły jednak w życie nowe przepisy, które pozwalają na objęcie planem miejscowych także tzw. terenów zamkniętych, m.in. kolejowych. W rejonie Garaszewa uwzględnienie takiego obszaru miałoby duże znaczenie dla proponowanych rozwiązań komunikacyjnych. Postanowiono zatem uchylić podjętą przed trzema laty uchwałę i ponownie rozpocząć procedurę planistyczną dla tego obszaru, z uwzględnieniem możliwości, jakie dają nowe przepisy.

Zmieniono także ubiegłoroczną uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych Miasta Poznania. Dzięki nowelizacji inwestorzy, planujący działania rewitalizacyjne w Poznaniu - w tych rejonach miasta, które wcześniej nie były uwzględnione w uchwale - będą mogli starać się o dofinansowanie swoich zadań w ramach programu Jessica.

Rada Miasta postanowiła następnie zlecić Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przeprowadzenie kontroli prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim. Potrzebę przeprowadzenia takiej kontroli pod nadzorem Komisji uzasadniał jej przewodniczący Jakub Jędrzejewski. Długa debata poświęcona tej kwestii odbyła się także dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji.

Zgodnie z przyjętymi w ubiegłym roku założeniami reformy jednostek pomocniczych Miasta konieczne było podjęcie przez Radę Miasta decyzji w sprawie wysokości środków dla tych jednostek oraz dofinansowania wyłonionych w drodze konkursu zadań inwestycyjnych, tzw. grantów. Zgodnie z przedstawioną radnym propozycją, kwota, która przez najbliższe cztery lata miałaby być przekazywana osiedlom - wyliczona proporcjonalnie na podstawie liczby mieszkańców i powierzchni danego osiedla - wynosiłaby łącznie około 4,64 mln zł w skali jednego roku. Z kolei na granty zaplanowano przekazanie, w 2012 i 2013 roku, po 2,25 mln zł rocznie. O ile sposób finansowania działań osiedli nie budził wątpliwości radnych, o tyle zaproponowane kwoty część uczestników dyskusji uznała za zbyt niskie. Podkreślali oni, że radni osiedlowi doskonale wiedzą, jakie potrzeby ich lokalnych społeczności powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Przyznawali też, że postulat nie umniejszania tzw. pogłównego był wielokrotnie powtarzany w czasie ubiegłorocznych prac nad reformą samorządów osiedlowych i był jednym z argumentów, które miały przekonać do łączenia osiedli w większe jednostki. Podkreślano potrzebę przyznawania większych środków na zadania grantowe - inwestycyjne, przypomniano też, że obecna sieć samorządów pomocniczych obejmuje cały Poznań.

Ostatecznie, uchwała została podjęta z poprawką, zgłoszoną wcześniej przez Komisję Samorządową oraz popartą przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Polegała ona na zwiększeniu tzw. puli grantowej z 2,25 mln zł do 2,5 mln zł. Nie uzyskało natomiast poparcia większości Rady - zaproponowane przez Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej - zwiększenie drugiej z tych kwot z 4,64 mln zł do 5,16 mln zł.

Kilka następnych uchwał również dotyczyło finansów Miasta. Bez dyskusji wyrażono zgodę na wyemitowanie w bieżącym roku obligacji Miasta Poznania w łącznej kwocie do 110 mln złotych - ich wykup nastąpi w latach 2022-2026 - oraz na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie do 317,3 mln zł. Pozwoli to m.in. na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta oraz na spłatę wcześniejszych pożyczek i kredytów.

Długa debata poprzedziła natomiast uchwalenie nowelizacji tegorocznego budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2011-2031. Wcześniej - i w takiej wersji projekty te były prezentowane na posiedzeniach Komisji - proponowano m.in. przeznaczenie dodatkowych środków na modernizację Stadionu Miejskiego. Podczas sesji jednak przedstawiono radnym autopoprawki i nową wersję nowelizacji budżetu, w której te dodatkowe środki nie były uwzględnione. Prezydent Ryszard Grobelny uzasadniał to arytmetyką głosowania. Część radnych deklarowała wcześniej - również na posiedzeniach Komisji - że bez dokładnej analizy nie poprze takich zmian. Wielokrotnie w trakcie sesji radni przyznawali, że mieli zbyt mało czasu na wyczerpującą debatę na ten temat. O tym, że jest ona potrzebna, przekonywał radny Marek Sternalski, przyznając jednocześnie, że na poparcie zasługują te spośród zaproponowanych zmian, które odnoszą się do inwestycji komunikacyjnych, także dlatego, że istnieją realne szanse na pozyskanie na nie także dofinansowania spoza budżetu Miasta. Radny Tomasz Lewandowski mówił o zbyt wielu wątpliwościach i pytaniach, na które radni powinni uzyskać odpowiedzi - dotyczących na przykład przyszłego operatora Stadionu Miejskiego czy ewentualnego współuczestniczenia UEFA w pokryciu niektórych kosztów. Apelował też, by w następnym projekcie nowelizacji budżetu znalazły się środki na przeprowadzenie dodatkowych kontroli na Stadionie, także tych, które zleci Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki upoważniona wcześniej przez Radę Miasta. Radny Szymon Szynkowski vel Sęk zwrócił się o szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian budżetowych oraz potrzeby zwiększania środków na poszczególne inwestycje.

Kolejna uchwała dotyczyła wystąpienia do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o przekazanie informacji o kandydatach na ławników sądowych. Wymóg taki wynika z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radni wyrazili następnie zgodę na zawarcie przez Miasto tzw. umowy wsparcia, niezbędnej dla starań o pozyskanie przez poznańskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu dofinansowaniu MPK będzie mogło kupić nowe niskopodłogowe tramwaje. Upoważnili także Prezydenta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację dwóch projektów społecznych, mających na celu m.in. wsparcie osób bezrobotnych w znalezieniu pracy.

Bez dyskusji podjęto kilka uchwał dotyczących gospodarki komunalnej. Zatwierdzono taryfy firmy Trust SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Poznania, które będą obowiązywać od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Uchwalono zaktualizowane założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Poznania, wraz z poprawką przyjętą wcześniej przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Dopuszcza ona stosowanie przez odbiorców innych źródeł energii niż zaproponowane w założeniach, o ile pozwalają na to warunki techniczne. Ustalono również wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, a także warunki i zasady korzystania z tych obiektów. Podjęto uchwałę o udzieleniu w bieżącym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na wniosek radnego Przemysława Alexandrowicza Rada Miasta podjęła stanowisko, w którym zwróciła się do Prezydenta Poznania o udzielenie zezwolenia na założenie - jako szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcącego im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Poznaniu. Prezydent Poznania, w wydanej wcześniej decyzji odmownej, uznał, że istniejąca sieć szkół publicznych tego typu jest na terenie Poznania wystarczająca i nie wymaga uzupełnienia. W czasie dyskusji, która poprzedziła uchwalenie stanowiska, radni byli zdania, że jeżeli są chętni uczniowie oraz podmioty pragnące prowadzić taką placówkę, to należy im to umożliwić, a rodzice powinni mieć możliwość wyboru, do jakiej szkoły posłać swoje dzieci.

Podejmując kolejną uchwałę Rada Miasta wprowadziła opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu Miasta. Ponadto powierzono zastępcy Prezydenta Miasta ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami reprezentowanie Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Radni przyjęli Poznański Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015 oraz zatwierdzili roczne, za 2010 rok, sprawozdania finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.