grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Asystent Seniora - projekt pilotażowy

Aktywizacja, wsparcie i opieka

W drugiej połowie maja rozpoczną się w Poznaniu pilotażowe działania związane z projektem ASYSTENT SENIORA. Projekt potrwa do końca października tego roku, a za realizację działań odpowiedzialni są: Centermed Poznań Sp. z o.o., Miasto Poznań -  Centrum Inicjatyw Senioralnych, Fundacja  Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.

Projekt ASYSTENT SENIORA zakłada połączenie centrum teleopieki, opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wsparcia wolonatriuszy oraz pomocy sąsiedzkiej skierowanej do seniorów. Beneficjentami projektu będą osoby po 60. roku życia mieszkające samotnie lub przebywających okresowo samotnie w domu, które ze względu na stan zdrowia wymagając stałego nadzoru (zaburzenia pamięci, osoby po incydentach kardiologicznych, neurologicznych, osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyłoni także beneficjentów spośród swoich podopiecznych o niskim dochodzie, których nie stać na zatrudnienie całodobowej pomocy i opieki. Wyłonieni seniorzy (10 osób) wypełnią kartę o stanie swojego zdrowia, wskazując choroby i/lub rodzaj niepełnosprawności. Każda z osób wskaże także przynajmniej jedną, zamieszkałą w sąsiedztwie, wybraną przez siebie osobę do kontaktu.

Usługi teleopiekuńcze zapewniać będzie gdyńska Fundacja Niezależni. Centrala telefoniczna Fundacji to miejsce, gdzie każdego dnia dyżurują przeszkoleni teleopiekunowie, których umiejętności i kompetencje zostały sprawdzone oraz udoskonalone w trakcie szkoleń służących wsparciu w budowaniu profesjonalnego podejścia do wykonywanego zadania. W skład zespołu teleopiekunów wchodzą m.in.: psycholog, ratownik medyczny i pracownik socjalny.

Każdy z podopiecznych centrum teleopieki posiadać będzie indywidualną kartę informacyjną, którą wcześniej wypełni, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie będzie anonimowe. W celu podniesienia jakości relacji oraz zaspakajając potrzeby podopiecznych teleopiekunowie przeprowadzać będą również z abonentami każdego dnia rozmowy o charakterze towarzyskim, budującym zaufanie. W trakcie rozmowy o urządzeniu alarmowym powiadamiającym dyżurującego teleopiekuna, kontrolowana będzie również jakość połączenia alarmowego i udzielane będą odpowiedzi na wszelkie pytania podopiecznych.\

Projekt ASYSTENT SENIORA zapewnia także bezpłatną opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz wizyty lekarza rodzinnego, które będą odbywały się w ramach umowy z NFZ.

Za opiekę medyczną odpowiadać będzie CenterMed sp. z o. o. w Poznaniu.

Bardzo ważnym ogniwem tego projektu jest pomoc sąsiedzka i wsparcie wolontariuszy, za organizację którego odpowiedzialni będą Stowarzyszenie Flandria we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Centermed Poznań Sp. z o.o. i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Zorganizowana zostanie międzypokoleniowa grupa 3-5 wolontariuszy, których zadaniem będzie wsparcie seniorów w ich miejscu zamieszkania. Do zadań wolontariuszy będzie należało spędzanie czasu z seniorem, czytanie książek, towarzyszenie podczas spacerów, ale także sprawdzanie stanu technicznego urządzenia przywoławczego. Każda osoba objęta projektem, będzie odwiedzana w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji przez wolontariusza (1-2 w miesiącu przez 3 miesiące trwania projektu).

Kolejnym elementem wsparcia jest włączenie w sieć wsparcia sąsiadów, a więc osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu seniorów objętych programem. Założeniem projektu jest także stworzenie przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, mimo trudności ze zdrowiem lub niepełnosprawności. Rolą sąsiada jest szybka interwencja na prośbę Centrum Alarmowego, w sytuacji braku kontaktu z podopiecznym, utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem i przekazywanie informacji o niepokojących sygnałach do Centrum Alarmowego, utrzymywanie sporadycznego kontaktu sąsiedzkiego. Pomoc sąsiedzka oraz grupa wolontariuszy to bardzo ważne elementy powodzenia programu mającego na celu wzmocnienie samodzielności i niezależności seniorów od wsparcia instytucjonalnego.

  • Szczegółowe informacje u koordynatorki projektu: Moniką Szelągiewicz, tel. 660 778 480.