grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LXXI sesja RMP

20 września radne i radni spotkali się w Sali Białej Urzędu Miasta na LXXI sesji. Decydowano m.in. o sprawach budżetowych, oświatowych, stawkach czynszu w mieszkaniach komunalnych. Powołano również doraźną komisję, która przygotuje propozycje zmian w Statucie Miasta.

Sesja RMP w dniu 20 września 2022 r. - grafika artykułu
Sesja RMP w dniu 20 września 2022 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz zaapelował do wydziałów i jednostek miejskich przygotowujących projekty uchwał, aby przesyłać je radnym do zaopiniowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostatnio zdarza się często, że projekty przesyłane są tuż przed sesją. Ganowicz podkreślał, że taka sytuacja nie może trwać, bo Rada Miasta nie może wtedy odpowiedzialnie opiniować. Nie jest to normalny tok pracy. Na przykład dzień przed sesją trzeba było zorganizować połączone posiedzenie trzech komisji, aby zdążyć zaopiniować przesłane projekty. Przewodniczący RMP zaapelował do prezydentów i zastępców o zmobilizowanie urzędników.

Oświadczenie w imieniu klubu PiS złożyła radna Lidia Dudziak. Klub wyraża zaniepokojenie brakiem konkretów w sprawie rozpoczęcia budowy basenu przy ul. Taborowej oraz znalezieniem nowego miejsca dla działającej tam obecnie Akademii Judo. Wzywa władze miasta do podjęcia działań w tym zakresie.

Rada Miasta powołała Doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową, której zadaniem będzie przygotowanie zmian w Statucie Miasta. Jest to podyktowana koniecznością dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz uporządkowania niektórych kwestii regulowanych jego przepisami. W skład komisji weszli radni: Przemysław Alexandrowicz, Łukasz Kapustka, Filip Olszak i Grzegorz Ganowicz. Radni przyjęli również zmiany w budżecie Miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Uchwalono nowe stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Lasów Poznań oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W zakresie tematów oświatowych przyjęto m.in. zmiany w uchwale określającej czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwałę w sprawie zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, wobec których Miasto Poznań nie ma takiego obowiązku.

Na wniosek Urzędu Miasta zdecydowano o odstąpieniu od realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023". Program Rada Miasta przyjęła uchwałą z dnia 13 października 2020 roku. W czerwcu 2021 r. Miasto Poznań zawarło umowę na realizację programu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Od końca 2021 r. realizator sygnalizował problemy związane z realizacją programu. Pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. ostatecznie potwierdził odstąpienie od zawartej umowy. W związku z rozwiązaniem umowy aktualnie nie ma możliwości realizacji tego programu.

Rada zmieniła uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. Stawka czynszu obowiązująca w zasobie mieszkaniowym powinna umożliwiać pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i zapewniać jego utrzymanie w stanie niepogorszonym. Ustawodawca przyjął, że stawka czynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej gwarantuje pokrycie tych kosztów. Stawki czynszu obowiązujące w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania nie były zmieniane od 2008 roku, a wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wzrosła w tym okresie dwukrotnie. Więcej: Zmiana stawki czynszu za mieszkania komunalne.

Podjęto dwie uchwały będące konsekwencją wcześniejszych decyzji o zgodzie na zamianę instytucjami kultury między Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim. Poznań przekaże pod Urząd Marszałkowski - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (wraz z oddziałami) oraz Muzeum Archeologiczne, a w zamian obejmie Filharmonię Poznańską. Podjęte teraz uchwały dotyczyły na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego, nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania: przy ul. Słupskiej (dawny schron przeciwatomowy), ul. Polskiej (Fort VII) oraz przy ul. Wodnej (Muzeum Archeologiczne). Część radnych wyrażała wątpliwości co do przekazywania takiego obiektu jak Fort VII, który ma ogromną wartość historyczną, martyrologiczną, ale także majątkową.

Radny Łukasz Kapustka przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjne protokół z kontroli usług informatycznych świadczonych dla placówek oświatowych przez podmioty zewnętrzne. W zawartych wnioskach pokontrolnych wskazuje się m.in. na działania mogącą przynieść oszczędności w oświacie, co jest szczególne ważne w czasie trudnej sytuacji ekonomicznej.

oprac. red.