grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LXXIII sesja Rady Miasta Poznania

Poznańscy radni spotkali się na 73. sesji. W porządku obrad znlazło się prawie 30 punktów, m.in. uchwał nazewniczych, planistycznych, finansowych i podatkowych. Radni przyjęli stanowisko ws. zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy i ZSRS w czasie II wojny światowej, a najwięcej emocji i długą dyskusję wywołała sprawa przystąpienia przedszkoli do Centrum Usług Wspólnych. Tę sprawę udało się rozwiązać dzięki prezydenckim autopoprawkom.

Ruiny i gruzy kamienic na narożniku ulic Ratajczaka i Święty Marcin, 1945 r., fot. Zbigniew Zielonacki / cyryl.poznan.pl - grafika artykułu
Ruiny i gruzy kamienic na narożniku ulic Ratajczaka i Święty Marcin, 1945 r., fot. Zbigniew Zielonacki / cyryl.poznan.pl

W części sesji poświęconej na oświadczenia radny Mateusz Rozmiarek apelował o budowę hali sportowej wraz z aulą na Winogradach. O powstanie takiego obiektu od wielu lat starają się mieszkańcy. Radny zapowiedział akcję zbierania podpisów pod listem w tej sprawie,  jeśli miasto odstąpi od realizacji projektu. Radna Lidia Dudziak zaapelowała do odstąpienie od "przymusowego" przystępowania placówek przedszkoli do CUWJO (Centrum Usług Wspólnych). Zdaniem radnej to rozwiązanie ma wady, niektóre placówki są gotowe do przystąpienia, a inne - nie. Wezwała miasto do przesunięcia terminu włączenia do Centrum. Radny Michał Grześ zaprezentował fotografię ulicy z nawierzchnią ażurową tzw. katarzynką na os. Warszawskim. Ulicę tę wykonano wg. jego pomysłu już 20 lat temu. Jego zdaniem obecnie Zarząd Dróg Miejskich odkrywa "katarzynkę" na nowo i chce budować ulice w takiej technologii, a to rozwiązanie jest w naszym mieście znane i stosowane.

Radny Michał Grześ przedstawił treść stanowiska ws. zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy i ZSRS w czasie II wojny światowej. Marek Sternalski podkreślił, że jest ono oparte na danych z raportu o stratach materialnych i osobowych, które miasto poniosło w czasie II wojny światowej. Autorem raportu o stratach wojennych Poznania 1939-1945, opublikowanego w 2008 roku na wniosek Rady Miasta Poznania, był prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego. Rada przyjęła stanowisko w tej sprawie. Czytamy w nim m.in. "Rada Miasta Poznania oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia dyplomatycznych rozmów bilateralnych, zmierzających do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniej reakcji, czyniącej zadość wymogom sprawiedliwości i prawdy. Podobnych, stanowczych działań oczekujemy również /.../ w domaganiu się od Federacji Rosyjskiej przyjęcia odpowiedzialności /../ za wszystkie skutki spowodowane na skutek rozpętania II wojny światowej". W głosowaniu nie wziął udział klub radnych Wspólny Poznań oceniając, że w sprawach polityki międzynarodowej rada miasta nie ma kompetencji.

W bloku uchwał planistycznych RMP uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek. MPZP dla tego rejonu jest opracowany, ale lokalna parafia złożyła wniosek o korektę planu w obszarze o powierzchni 0,4 h, bo zamierza na własnej działce wybudować dom parafialny. Miejska Pracownia Urbanistyczna uporządkowała przy tej okazji zagadnienia dotyczące małej retencji oraz zagospodarowania zieleni. W dalszej kolejności Rada zapoznała się z założeniami MPZP w rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej. Jest to niewielki teren w dzielnicy Smochowice-Ławica. O zmianę planu wnioskowała osoba prywatna, która chciałaby zmiany zapisów planu z zabudowy usługowej dla mieszkaniową. Takie tereny znajdują się w sąsiedztwie. Rada Osiedla Smochowice-Krzyżowniki zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany planu. Także RMP zagłosowała w tej sprawie pozytywnie.

W kolejnej części Rada zapoznała się z miejscowym planem pn. "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A. To teren wokół Stadionu Miejskiego. Przewidziano tu dopuszczenie budowy budynków stanowiących zaplecze techniczne i socjalne obiektów sportowych. Plan określa wysokość budynków do 6 m i jednej kondygnacji. Przewidziano powierzchnie biologiczne czynne m.in. 40%, dopuszczono lokalizację trybun, przykryć namiotowych i zadaszeń membranowych oraz budowę parkingów. Według zapewnień POSiR, jedno z boisk mających tu powstać, ma być udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.

W bloku uchwał nazewniczych Rada zapoznała się z projektami nazw uchwał ws. nazwania ulic. Najpierw trzy ulice w rejonie ulicy Unii Lubelskiej nadano nazwy: Aleksandry Bielerzewskiej, Anieli Pigoń i Heleny Tadeuszak. Były to harcerki, nauczycielki i działaczki patriotyczne działające w Poznaniu w latach 20., a w okresie okupacji niemieckiej prowadzące tajne nauczanie. Radni przyjęli trzy osobne uchwały w sprawie nazwania ulic.

W następnej kolejności Rada nazwała plac na terenie Targów Poznańskich "Placem Powszechnej Wystawy Krajowej". Wystawa, zwana potocznie "Pewuką", była największym i najważniejszym wydarzeniem w międzywojennej historii Poznania oraz najbardziej spektakularną imprezą w historii II Rzeczpospolitej. Trwała od 16 maja - 30 września 1929 (138 dni). Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek polskiej nauki, myśli technicznej, przemysłu, kultury i sztuki odrodzonego państwa.

Radni nazwali zielony teren w rejonie ulicy Księżycowej skwerem Ryszarda Schramma. W tym rejonie nazwy ulic i terenów upamiętniają znanych taterników, alpinistów i himalaistów, związanych z naszym miastem. Ryszard Schramm urodził się 8 czerwca 1920 roku w Poznaniu. Był alpinistą i polarnikiem, a także biologiem. W czasie II wojny światowej był żołnierzem oddziału partyzanckiego AK "Południe" (w sierpniu 1944 r. przyjął pseudonim "Jóźwa"). Uczestniczył w akcji "Burza". 20 września 1944 r. jego oddział został rozbrojony przez NKWD. W 1947 r. ukończył studia chemiczne, a w 1952 r. biologiczne. Z inicjatywy Schramma w 1950 r. powołano Koło Poznańsko-Pomorskie Klubu Wysokogórskiego, którego został prezesem. Zmarł 8 grudnia 2007r.

Radni zdecydowali się także zmienić uchwałę ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół. Jej nowelizacja wynika z wejścia w życie od 1 września zmian w Karcie Nauczyciela, które wprowadziły funkcję mentora. Opiekun stażu i mentor stażu, opiekujący się nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole, będzie mógł otrzymywać dodatek specjalny w wysokości 150 zł. Uchwała ma umożliwić wypłacanie tego dodatku.

Rada dyskutowała także nad kwestią włączenia placówek edukacyjnych do tzw. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania. Uchwałę ws. utworzenia centrum RMP podjęła w lipcu 2020 roku. Ośrodek obsługi finansowej szkół i przedszkoli, mimo trudności z obsadą stanowisk, działa i obecnie jest tam zatrudnionych 44 pracowników. Część szkół jest już obsługiwanych przez Centrum, inne nie. Planowane było włączenie do CUWJO przedszkoli od 1 stycznia 2023 roku. W czasie dyskusji na tym punktem sesji odczytano list dyrektorów przedszkoli, którzy wnioskują o przesunięcie momentu włączenia ich do CUWJO na termin późniejszy w związku z rozmaitymi obawami i wątpliwościami.

Dyrektorzy wskazali m.in. trudność przygotowania dokumentów PIT na zakończenie roku, gdy przedszkola już nie będą miały swoich księgowych, a obsługą księgową będzie się zajmowało CUWJO. Autorzy listu zauważyli także, że spotkanie informacyjne w tej sprawie zaplanowano na listopad, a to już za późno, w stosunku do roku budżetowego. Ich zdaniem takie spotkanie powinno się odbyć na początku roku.

Na pytania, zastrzeżenia, uwagi i wnioski zgłaszane przez dyrektorów przedszkoli, odpowiedział Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP. Dodał, że odbył 92 osobiste rozmowy z dyrektorkami przedszkoli o tym, czy ich pracownicy przejdą czy nie przejdą do CUSWJO. W odpowiedzi na postulaty przedszkoli, wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, zaproponował wprowadzenie autopoprawki do uchwały. Mówi ona, że jeden z paragrafów uchwały wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 roku, zatem dyrektorzy będą mieli więcej czasu na przeniesienie pracowników księgowo-płacowych do CUWJO. Po uzupełnieniu uchwały o autopoprawkę prezydencką 19 radnych zagłosowało "za" jej przyjęciem, a 9 wstrzymało się od głosu.

W punkcie kolejnym Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów naukowych Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała ma przede wszystkim charakter porządkowy. W jej nowej wersji umieszczono dodatkowe zapisy, które precyzują np. wiek kandydatów do nagrody, okresu prowadzenia i zakończenia pracy naukowej i inne.

Nowym narzędziem pomagającym w realizacji polityki mieszkaniowej jest tzw. Społeczna Agencja Najmu. Jej działanie umożliwi uchwała w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu. Agencja najmu będzie mogła dzierżawić domy lub lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli i wynajmować je mieszkańcom miasta. Miasto będzie w tym wypadku gwarantem zapłaty czynszu, będzie też odpowiadało za naprawy, gdyby najemca dopuścił się dewastacji. Uchwała zawiera kryteria pozwalające na zawarcie umowy. W przypadku osoby samotnej maksymalny dochód może wynosić 5,6 tys. zł na osobę.

6 września Rada Miasta odrzuciła skargę mieszkańca na dyrektora ogrodu zoologicznego. 11 października wojewoda wydał w tej sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym zaskarżył skargę, tzn. nie zaakceptował rozstrzygnięcia Rady. Wojewoda wskazał istotne naruszenie prawa, gdyż uchwała z 6 września nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego. Organ nadzoru zaznaczył, iż nie dokonywał oceny merytorycznej zasadności podjętej uchwały, a jedynie ocenił ją pod kątem formalno-prawnym. Miasto uznaje, że wojewoda przekroczył kompetencje i w związku z tym zwróci się o rozstrzygniecie tej sprawy przez sąd. 20 głosów zagłosowało "za" uchwałą w tej sprawie, 8 było "przeciw".

Na koniec radni zapoznali się z raportem o działaniach prezydenta w ostatnich tygodniach, wygłosili interpelacje oraz przedstawili zapytania. Sesha trwała od g. 9 do 15.45.

oprac. szym