grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Moratorium na wycinkę drzew

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej po długiej dyskusji pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt uchwały na rzecz zabezpieczenia lasów ochronnych miasta przed wycinką. Inicjatorzy chwalili działania komunalnego Zakładu Lasów Poznańskich, wielokrotnie podkreślając, że powinny stanowić one wzór dla Lasów Państwowych.

Fot. Lasy Miejskie - grafika artykułu
Fot. Lasy Miejskie

Najważniejszym dla gości komisji był punkt poświęcony projektowi uchwały przygotowanemu przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej "Moratorium na wycinkę drzew" w sprawie wyznaczenia kierunków działania dla prezydenta na rzecz zabezpieczenia lasów ochronnych dla miasta przed użytkowaniem rębnym. Inicjatorzy sprzeciwiali się polityce Lasów Państwowych dotyczącej zagospodarowania użytku ekologicznego na Darzyborze.

- Na tym małym terenie 325 ha użytku ekologicznego, który został ustanowiony przez Radę Miasta Poznania w celu ochrony dobrze zachowanych borów mieszanych, zaplanowano 52 ha cięć na bodajże 86 powierzchniach manipulacyjnych. Zniknąć ma 52 ha ekosystemu, który trwa tam grubo ponad 100 lat. - tłumaczył prof. Władysław Polcyn i pokazywał zdjęcia z tirami wywożącymi ścięte drzewa. Profesor podkreślał, że wygląda to jak rutynowa praca leśnicza, jakby ten las był przeznaczony do celów surowcowych. Inicjatywę ochrony drzew poparła lokalna społeczność, w tym rada osiedla.

Sprawa dotyczy nie tylko lasów w Poznaniu, ale także w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 1100 mieszkańców i mieszkanek Wiórka złożyło podpisy pod petycją w celu wstrzymania wycinki na terenie lasów ochronnych dla Poznania. Według Władysława Polcyna działania te okazały się nieskuteczne i potrzebne jest wsparcie ze strony decydentów. Akcja moratorium w 2,5 tygodnia zebrała więc 1000 podpisów (na 300 wymaganych) i złożyła do Rady Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Z kolei w istniejącej od 3 dni petycji online podpisało się już 550 osób. Domagają się, by na pierwszym miejscu, tak, jak ustawodawca, postawić interes zdrowotny mieszkańców. A wycięte drzewa do poprawy zdrowia już się nie przyczynią.

Jednym z konstruktywnych rozwiązań miałoby być stworzenie katalogu dobrych praktyk dla lasów ochronnych dla miast. Prace już trwają, także prowadzone przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Wzorem do naśladowania może stać się właśnie Poznań.

- Wytyczne dla poznańskich lasów komunalnych są główną propozycją złożoną przez lokalne środowisko leśników i naukowców właśnie w tej komisji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jako wzór do stworzenia tych dobrych praktyk. Chodzi o to, żebyśmy my nie spóźnili się na tę rozmowę i żeby nie odbyła się ona nad naszymi głowami. To rozwiązanie zostało stworzone przez naszych naukowców i samorządowców i my powinniśmy być głównym partnerem tej rozmowy. - argumentował profesor Polcyn.

Samorząd może także chronić drzewa za pomocą wprowadzania pomników przyrody. Inicjatorzy proponują, aby powołać zespół, który dokonałby przeglądu stanu użytku ekologicznego Darzybór i wskazał miejsca, które nadają się na obszarowe pomniki przyrody. Padł także pomysł organizacji wspólnej konferencji akademicko-samorządowej, w której mogliby się wypowiedzieć fachowcy i decydenci w zakresie możliwych rozwiązań dla lasów ochronnych na bazie gotowych rozwiązań.

- My odbieramy to moratorium jako taki troszkę paniczny głos, że dzieje się coś takiego, że my niszczymy przyrodę i trzeba wszystko zastopować, ale to tak nie jest. Jesteśmy otwarci na dialog i chcemy rozmawiać na te tematy z aktywistami. Wycinki uwzględnione w planie urządzania lasu są zaplanowane na 10 lat. Nie wyobrażamy sobie, aby odstąpić całkowicie od wycinki drzew. - komentował Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Przewodniczący komisji Filip Olszak podkreślał, że w przeciwieństwie do Lasów Państwowych, Zakład Lasów Poznańskich jest dotowany przez Miasto, dzięki czemu nie musi się on utrzymywać w całości z prowadzenia wycinki. Zapowiedział poddanie pod dyskusję w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej przejęcie wszystkich lasów i terenów możliwych do zalesienia w przyszłości w granicach Poznania przez samorząd, co rozwiązałoby problem i pozwoliło na jednolite zarządzanie. Jak zauważył Olszak, mieszkańcy nie rozróżniają, która jednostka zajmuje się danym terenem i w przypadku sprzeciwu wobec wycinek w lesie i tak zgłaszają się do magistratu.

Pomimo sprzeciwu przedstawicieli Lasów Państwowych, wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Jeśli Rada Miasta uchwałę przyjmie, Poznań nie będzie nowatorem. Takie inicjatywy były już podejmowane w Sopocie czy Gdańsku. Lasy Państwowe zarządzają w Poznaniu obszarem o powierzchni 1235 ha, Zakład Lasów Poznańskich - 2590 ha, a 457 ha to tereny prywatne.

Wycinek drzew nie uda się jednak uniknąć w innym miejscu. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac ziemnych na terenie użytku ekologicznego "Wilczy Młyn". Remont kanału połączeniowego w celu prawidłowej eksploatacji kolektora kanalizacyjnego wykona Aquanet. Spółka próbowała znaleźć inne rozwiązania, które nie będą ingerowały w przyrodę. W wyniku analizy ustalono, że nie ma możliwości przekierowania ścieków do innych przewodów lub lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków, a wykonanie remontu wymaga dostępu do wszystkich komór kanału. Inwestycja będzie więc wiązać się z wycinką 154 drzew i krzewów wzdłuż drogi dojazdowej oraz w strefie ochronnej kolektora. Obecnie korzenie roślin naruszają ściany i strop kanału, co może doprowadzić do poważnego uszkodzenia w przypadku np. wywrócenia się drzewa podczas burzy. Aquanet planuje pozostawić część ściętego drewna w lesie w celu zwiększenia bioróżnorodności.

Na koniec posiedzenia komisja przyjęła plan pracy na rok 2022. Wśród tematów, które trafią pod obrady znalazły się: gospodarka odpadami, segregacja odpadów i obieg zamknięty, jakość powietrza - ocena sytuacji bieżącej, wpływ na zdrowie poznaniaków i aktualne działania, problem ubóstwa energetycznego, tereny zielone wraz z klinami zieleni w kontekście nowego studium, dostępność terenów zielonych, przewietrzanie miasta, retencja wody i przeciwdziałanie suszy hydrologicznej, perspektywa odejścia od paliw kopalnych, plany rozwojowe dla Ogrodu Zoologicznego i Palmiarni Poznańskiej, poznańskie jeziora, dobrostan zwierząt i ochrona ptaków i nietoperzy oraz przeciwdziałanie wyspom ciepła.

bs