grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Obiekty pływające

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2023.

Fot. pixabay (zdjęcie poglądowe) - grafika artykułu
Fot. pixabay (zdjęcie poglądowe)

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie miasta Poznania stanowią dochód własny powiatu. Wysokość tych opłat ustala corocznie Rada Miasta Poznania w drodze uchwały. Stawki opłat ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Maksymalna wysokość opłat na rok 2023 została ogłoszona w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. Ministra Finansów w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 730).

W projekcie uchwały ustala się na rok 2023 wysokość zależności od rodzaju obiektu pływającego: rower wodny lub skuter wodny - 73 zł; poduszkowiec - 136 zł; statek o długości kadłuba do 10 m - 165 zł; statek o długości kadłuba do 20 m - 202 zł; statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 267 zł. W przypadku opłat za każdą dobę przechowywania koszy kształtują się następująco: rower wodny lub skuter wodny - 26 zł; poduszkowiec - 46 zł; statek o długości kadłuba do 10 m - 73 zł; statek o długości kadłuba do 20 m - 136 zł; statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 202 zł.

oprac. red.