grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Prace na "Dębinie II"

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego - wykonania prac remontowych na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

Opracowanie: na podstawie zdjęć lotniczych z 2020 r., ZGiKM GEOPOZ kwiecień 2022 r. (załącznik do projektu uchwały) - grafika artykułu
Opracowanie: na podstawie zdjęć lotniczych z 2020 r., ZGiKM GEOPOZ kwiecień 2022 r. (załącznik do projektu uchwały)

Prace remontowe obejmować będą przebudowę i wymianę konstrukcji istniejącego mostka - kładki dla pieszych - zlokalizowanego w ciągu istniejącej ścieżki spacerowej pomiędzy Stawem Dębowym i Stawem Borusa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników istniejących ścieżek spacerowych konieczna jest przebudowa i wymiana istniejącej konstrukcji mostka wraz z wprowadzeniem na nim trwałych elementów konstrukcyjnych. W sąsiedztwie mostka wzdłuż drogi zostaną ustawione również tablice informacyjno-edukacyjne (10 szt.). W celu osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest, aby prace naprawcze wykonywane były z zachowaniem należytej ostrożności. Prace w obrębie siedlisk gatunków chronionych należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, mając na względzie cel, dla którego została ustanowiona przedmiotowa forma ochrony przyrody.

oprac. red.

Opis mapy:

  1. Położenie mostka przewidzianego do odbudowy i wprowadzenia trwałych elementów konstrukcyjnych w ramach celu publicznego pn. "Zmian a konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt." zlokalizowanego w części południowo-wschodniej u żytku ekologicznego "Dębina II" (obręb 60 Dębiec, arkusz 18, działka 13/14) powierzonego na rzecz Zakładu Lasów Poznańskich.
  2. Projektowana lokalizacja tablic informacyjno-edukacyjnych.