Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Raport z ochrony środowiska

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przedstawiono raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. Taka ewaluacja po dwóch latach funkcjonowania dokumentu była wymogiem ustawowym.

Fot. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP
Fot. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP

Program opiera się na 12 punktach dotyczących interwencji ekologicznych w Poznaniu. Wśród nich wymieniono m.in. poprawę jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, ochrona gleb i zasobów geologicznych, czy edukacja i monitoring środowiska. Miasto w każdym z tych aspektów podejmuje działania.

Dzięki podjętej przez Sejmik Wojewódzki w maju 2018 r. uchwale antysmogowej w Poznaniu wprowadzono obostrzenia dotyczące instalacji, w których spala się paliwa. Zakazano stosowania paliw najgorszej jakości, wyznaczono termin wymiany najstarszych systemów grzewczych, ustanowiono okresowe zakazy palenia np. w kominkach dla obiektów, które mają inne podstawowe źródło ciepła. Kiedy w 2017 r. rząd zaprzestał finansować program Kawka, miasto uruchomiło Kawkę Bis, która objęła teren całego miasta. Dzięki temu mechanizmowi mieszkańcy mogą wnioskować do miasta o dofinansowanie wymiany pieca i podłączenie się do innego, ekologicznego źródła ciepła. W 2018 r. na ten cel przeznaczono ponad 1,2 mln zł, co pozwoliło na likwidację 362 pieców i ograniczenie emisji pyłów PM10 o 11,85 ton.

Działania na rzecz ochrony powietrza podejmuje także Straż Miejska. W latach 2017-2018 przeprowadzono ponad 5 tys. interwencji w zakresie spalania odpadów, z czego potwierdzono 791 przypadków popełnienia wykroczenia. Eko patrol został wówczas wyposażony w mobilne urządzenie do pomiaru pyłu zawieszonego. Jakość powietrza można sprawdzić także w 160 szkołach na terenie metropolii. Pozwolił na to wspólny program z Edukacyjną Siecią Antysmogową, w ramach którego zamontowano mierniki zanieczyszczenia powietrza, a ich wyniki udostępniono na wyświetlaczach dla uczniów i nauczycieli.

Przy dużym udziale funduszy unijnych przeprowadzono termomodernizacje wielu placówek oświatowych - m.in. przedszkoli nr 21, 178, 188, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, czy Domu Dziecka nr 2. Miasto wprowadza ekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania nie tylko w publicznych budynkach, ale wspiera w tym zakresie mieszkańców poprzez program "Trzymaj ciepło". Zmierzono ponad 1000 domów i 50 kamienic, mobilizując poznaniaków do ograniczania strat ciepła i promując działania energooszczędne.

Zachęcając mieszkańców do bardziej ekologicznych form transportu, MPK zakupiło 50 niskopodłogowych tramwajów Moderus Gamma, a także 18 autobusów Solaris Urbino 18, spełniających najwyższe normy dot. spalania. Już wtedy rozstrzygnięto przetarg na zakup elektrycznych autobusów, które w 2019 r. wyjechały na ulice Poznania. Zwracając uwagę na zanieczyszczenie hałasem, miasto montowało tzw. szyny szepczące, które są wyizolowane specjalną gumą i powodują mniejsze drgania. Z roku na rok rozrastała się oferta Poznańskiego Roweru Miejskiego o kolejne stacje i rowery. W maju 2018 r. uruchomiono Poznańską Kolej Metropolitalną, z której skorzystało wówczas ok. 11 mln pasażerów. Na Szymanowskiego powstał pierwszy parking buforowy typu Park&Ride na 130 miejsc.

W 2018 r. podpisano 24-letnią umowę na sprzedaż ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do sieci ciepłowniczej Veolii. W tamtym roku ITPOK wyprodukował aż 112 tys. MWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie ponad 130 tys. mieszkańców. Dodatkowo, sama spalarnia pozwala na zmniejszenie poziomu składowania odpadów, znacznie ograniczając przy tym zapotrzebowanie na nowe wysypiska miejskie.

W 2018 r. uzyskano pełną funkcjonalność oddanej rok wcześniej do użytku biokompostowni. Jej zadaniem jest zagospodarowanie bioodpadów, które są przetwarzane w energię elektryczną i cieplną oraz wysokowartościowy kompost. Zmieniły się także zasady odbioru odpadów komunalnych, poprzez nałożenie na mieszkańców obowiązek segregowania śmieci bio.

Miasto podejmowało wiele działań związanych bezpośrednio z przyrodą. Do użytku oddano Park Rataje, którego koszt wyniósł ok. 22 mln zł. Zrewitalizowano wybrane plaże i leśne ścieżki pieszo-rowerowe w zachodnim klinie zieleni w ramach projektu Plażojada. Ustanowiono nową formę ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego "Kobylepole" o powierzchni ponad 8,6 ha. Ukończono budowę parku w starym korycie Warty, zrewaloryzowano park przy ul. Browarnej oraz Park Sołacki. Renowacji doczekał się Park Wodziczki, a nowych terenów zielonych mieszkańcy Dolnej Wildy. Wystartował miejski program ochrony siedlisk ptaków oraz programy edukacyjne w tej dziedzinie.

Beata Szeszuła