grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Szkoła przechodzi do Marszałka

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania radni pozytywnie odnieśli się do projektu uchwały w sprawie powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu. Jak podkreślali urzędnicy, do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z całego województwa.

Fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Fot. biuletyn.poznan.pl

Uchwała Rady Miasta będzie stanowiła początek procesu przejęcia ośrodka. W jego skład wchodzi 8 placówek: Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7 i internat. Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa. Proces zostanie zwieńczony porozumieniem, w którym znajdzie się zapis gwarantujący wszystkim pracownikom ośrodka stałość zatrudnienia oraz zapewnienie dotyczące zachowania stanowiska dyrektora placówki do czasu upływu jego kadencji. Urząd Marszałkowski ma przejąć pieczę nad ośrodkiem 1 września 2021 r.

Przejęcie pozwoli na dalszy rozwój placówki i ustabilizowanie jej sytuacji. Nauczyciele otrzymają wyższe dodatki motywacyjne i funkcyjne. Urzędnicy zwracali uwagę na fakt, że tego typu jednostki w innych miastach są prowadzone przez samorządy wojewódzkie - tak dzieje się np. we Wrocławiu i Bydgoszczy. Z roku na rok do placówki uczęszczało coraz więcej osób mieszkających poza Poznaniem - w wielu oddziałach poznaniacy stanowili mniej, niż połowę wszystkich uczniów.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały umożliwiający uczniom uczestniczącym w tym roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wybór maksymalne 6, a nie 3 placówek, do których będą mogli złożyć dokumenty.

Planowana jest również zmiana obwodu dla Szkoły Podstawowej nr 83 - tzw. "Łejerów". Rekrutacja do tej placówki, ze względu na jej eksperymentalny charakter, odbywa się za pomocą konkursu "Kocham teatr", który polega na spotkaniach z dziećmi w małych grupach, w trakcie których podczas zabawy oceniane są predyspozycje i zainteresowania dzieci. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego w 2017 r. szkole nadano mały obwód, a konkurs stanowił dodatkowe kryterium naboru. Wyniki rekrutacji zaczęły wówczas wskazywać, że tylko 20-30% dzieci, które uzyskały najlepsze wyniki w konkursie zostawało przyjętych do szkoły. Rodzice - chcąc zapewnić dziecku dostanie się do szkoły - niejednokrotnie stosowali praktyki tymczasowego mieszkania w obwodzie, aby ich dziecko zostało przyjęte niezależnie od wyników testu predyspozycji. Jeśli Rada Miasta przegłosuje uchwałę w tej sprawie, obwód Łejerów zostanie zmniejszony do budynku samej szkoły, co uniemożliwi stosowanie takich praktyk w przyszłości.

bs