grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wiedza - kontakty - wizerunek

Radni z Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji w ubiegłym roku i plan pracy na rok 2020. Wysłuchali także raportów na temat współpracy miasta z organizacjami i zrzeszeniami międzynarodowymi, których Poznań jest członkiem i którym płaci składki. Co zyskuje Poznań będąc członkiem ICCA, ECM, Eurocities i CfC?

Członkowie grupy roboczej Eurocities w Poznaniu
Spotkanie grupy roboczej ds. bezdomności/Eurocities

Radni siedmioma głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się, przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji, zaznaczając przy tym, że działa ona od niedawna, dopiero od września 2019 r. Również jednogłośnie radni zaakceptowali plan prac Komisji na przyszły rok.

Głównym punktem posiedzenia w dniu 13 stycznia, były jednak prezentacje organizacji międzynarodowych z odpłatnym udziałem Miasta. Radni chcieli poznać cele i możliwości tych organizacji, dowiedzieć się kto zasiada w ich władzach i czy są to przedstawiciele Polski lub Poznania. Chcieli też poznać wysokość składek pochodzących z budżetu miasta.

Anna Aleksandrzak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy Instytucjonalnej, poinformowała, że najwyższą składkę: 16 tys. euro na rok Poznań płaci za członkostwo w stowarzyszeniu dużych miast europejskich Eurocities. Poznań jest jego członkiem od 2004 r. Hasło organizacji brzmi: "Wiedza - kontakty - wizerunek".

Obecnie w Eurocities zrzeszonych jest 140 największych miast Europy (z 39 krajów), w tym 10 miast z Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Organizacja jest poważanym i silnym stowarzyszeniem miast, reprezentującym ich interesy m.in. wobec instytucji europejskich: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komitetu Regionów. Dzięki temu Eurocities ma wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk wspólnotowych zgodnie z oczekiwaniami największych miast.

Oprócz lobbingu, celem Stowarzyszenia jest wspieranie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy sieciowej pomiędzy największymi miastami w Europie. Miasta współdziałają w ramach sześciu grup tematycznych (forów): Kultury, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska, Społeczeństwa Opartego na Wiedzy i Mobilności oraz Spraw Społecznych. W ramach forów działają grupy robocze, poświęcone konkretnym zagadnieniom.

Spotkanie jednej z grup roboczych odbyło się w październiku w Poznaniu. Było poświęcone zagrożeniu bezdomnością (odbyło się w ramach Forum Spraw Społecznych). Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących pomocy instytucjonalnej w przeciwdziałaniu i wychodzeniu z bezdomności.

W ubiegłym roku, w marcu odbyło się spotkanie burmistrzów, na którym gościem był Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Z kolei w listopadzie w Pradze odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, w którym również uczestniczył prezydent Jaśkowiak. W zeszłym roku przedstawiciele Miasta Poznania uczestniczyli w 10 spotkaniach organizowanych przez Eurocities.

Kolejną organizacją, z której profilem zapoznali się radni było European Cities Marketing. To stowarzyszenie przede wszystkim o profilu turystycznym. Jego członkami są lokalne organizacje,  turystyczne, biura kongresowe i miejskie organizacje marketingowe. Obecnie w ECM jest 119 miast z 30 krajów europejskich, w tym Gdańsk, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Poznań jest członkiem organizacji od 2008 r., a składka członkowska wynosi 2 tys. euro. - ECM jest organizacją reprezentującą interesy dotyczące turystyki miejskiej. Grupy robocze zajmują się np. kartami turystycznymi, turystyką biznesową, informacją turystyczną, badaniami ruchu turystycznego, itp. - powiedział Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która reprezentuje Miasto Poznań w stowarzyszeniu. Korzystając z doświadczeń miast zrzeszonych w ECM prowadzony jest w Poznaniu projekt katy turystycznej czy Poznański Barometr Turystyczny, który zbiera dane dot. ruchu turystycznego - np. obłożenia hoteli, liczby pasażerów na lotnisku itp. - We władzach ECM zasiada Marta Sławińska z PLOT, a najważniejsze spotkanie stowarzyszenia czyli walne zgromadzenie odbędzie się w bieżącym roku w roku w Poznaniu. To duży sukces naszego miasta - poinformował Mazurczak. Jak wyjaśnił, członkowie stowarzyszenia wymieniają się wieloma pomysłami dotyczącymi turystyki miejskiej - np. w zakresie polityki parkingowej dla autobusów turystycznych.

Kolejną organizacją, której członkiem jest Poznań to ICCA (International Congress and Convention Association). Ta międzynarodowa organizacja zrzesza obecnie 1121 podmiotów z 92 krajów zajmujących się organizacją kongresów, konferencji, zjazdów itp. Polskie miasta reprezentowane w ICCA to, oprócz Poznania: Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Warszawa i Łódź. Stowarzyszenie prowadzi bazę danych wszystkich kongresów odbywających się na świecie, pod warunkiem, że odbywają się cyklicznie i uczestniczy w nich więcej niż 50 osób. Działa też baza zapytań o konferencje, co daje możliwość pozyskiwania setek zapytań z branży spotkań. Poznań we współpracy z MTP aktywnie korzysta z bazy i składa dziesiątki ofert na największa światowe kongresy rocznie. Składka do ICCA wynosi 3 tys. euro na rok. Poznań jest członkiem organizacji od 2008 r

Najkrócej, bo od 2017 r., Poznań jest członkiem CfC (Cities for Cyclist). Składka członkowska w organizacji wynosi 2 tys. euro rocznie, a zajmuje się ona zagadnieniami mobilności i polityki rowerowej.  Dotąd przedstawiciele miasta (Zarządu Dróg Miejskich i Biura Koordynacji Projektów) uczestniczyli w jednym spotkaniu CfC. Radna Ewa Jemielity zaproponowała, żeby Miasto we współpracy z CfC zorganizowało szkolenia dla rowerzystów dotyczących przepisów drogowych i kultury jazdy.

Szymon Mazur