Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Większa strefa parkowania, ulgi dla ogródków gastronomicznych

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania, rozwiązania mające pomóc branży gastronomicznej w sytuacji związanej z epidemią, zaskarżenie decyzji wojewody, to tylko niektóre z tematów XXVIII sesji Rady Miasta Poznania.

XXVIII sesja Rady Miasta Poznania była trzecią przeprowadzoną w trybie zdalnym
XXVIII sesja Rady Miasta Poznania była trzecią przeprowadzoną w trybie zdalnym

Rada Miasta zdecydowała o zaskarżenie decyzji wojewody wielkopolskiego, który uchylił uchwaloną przez Radę Miasta w dniu 11 lutego 2020 r. Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Projekt uchwały wniosła radna Marta Mazurek w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Rozstrzygnięcie wojewody zostanie zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Radni przyjęli także uchwały m.in. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 - 2029; Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022, powołali rady społeczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Radna Marta Mazurek poinformowała radnych o nowej podstronie miasta "Poznań przeciw przemocy", zawierającą szczegółowe informacje o tym, gdzie osoby narażone na przemoc domową mogą szukać pomocy.

Więcej Strefy

Zmiany w Strefie Parkowania wynikają z konsekwentnej polityki parkingowej, która z kolei jest elementem kompleksowej polityki mobilności. Od 1 czerwca zwiększają się stawki za parkowanie. Kolejnymi krokami będą powiększenie Strefy Śródmiejskiej i wprowadzenie strefy na Wildzie i Łazarzu. Zmiany zakładają poszerzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) o obszar większej części Jeżyc od 1 lipca 2020 roku, ze zwiększoną opłatą za parkowanie i wydłużonym czasem funkcjonowania strefy w dni powszednie oraz w soboty. Od 1 października poszerzona zostanie Strefa Płatnego Parkowania (SPP) o Łazarz i Wildę. Wprowadzony zostanie nowy podział na duże sektory, ułatwiający parkowanie mieszkańcom na większym obszarze dzielnicy w ramach "identyfikatora mieszkańca". Będzie również możliwość lokalizowania w ramach ŚSPP i SPP miejsc krótkiego postoju przed szpitalami i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, aby odprowadzić osobę chorą. Z przeprowadzonych badań napełnienia wynika, że poziom zajętości miejsc postojowych na Wildzie i Łazarzu wynosi często ponad 100% (z uwzględnieniem pojazdów parkujących nielegalnie). Wynika to z faktu, że dzielnice graniczące ze Starym Miastem wykorzystywane są jako parking buforowy, w szczególności przez kierowców dojeżdżających w tygodniu spoza Poznania, a w przypadku Łazarza dodatkowo jako parking w czasie odbywających się na terenach MTP imprez targowych. Otrzymane wyniki potwierdziły zasadność wprowadzenia na tym obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty za postój sprawią, że kierowcy, w tym studenci, rzadziej pozostawiać będą samochody na długi czas, a co z tym się wiąże - miejsca postojowe będą bardziej dostępnie w szczególności dla mieszkańców. W przypadku Jeżyc mimo objęcia dzielnicy SPP wciąż występują poważne trudności z parkowaniem (w szczególności pomiędzy ul. Roosevelta a ul. Polną). Napełnienie jest bardzo wysokie przy niedużej rotacji parkujących pojazdów. Rozwiązaniem, które zwiększy choć w pewnym stopniu dostępność miejsc parkingowych, jest zwiększenie stawki powyżej poziomu dopuszczalnego w SPP i wprowadzenie odpłatności za parkowanie w soboty. Jest to możliwe tylko przy objęciu dzielnicy ŚSPP. Nie mniej niż 65% wpływów za postój w ŚSPP (oraz z opłat dodatkowych) musi zostać przeznaczone na finansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej oraz zieleń. Rada przyjęła rozwiązania zaproponowane w uchwale.

Taniej dla ogródków gastronomicznych

W związku z tym, że epidemia i związane z nią zamrożenie gospodarki, szczególnie dotknęło branżę gastronomiczną, Miasto Poznań przygotowało propozycję dla restauratorów na sezon letni. Opłata za ogródek gastronomiczny wyniesie do końca czerwca 1 gr za m kw. za dzień, a od lipca do końca sezonu 50% stawki obecnie obowiązującej. Radny Bartłomiej Ignaszewski zachęcał do obserwowania jak funkcjonuje gastronomia w warunkach zaostrzonych rygorów sanitarnych, bo może się okazać, że przedsiębiorcy z tego sektora będą potrzebowali większej pomocy. Konieczność zachowania odpowiedniej odległości między stolikami może spowodować, że restauratorzy będą mogli przyjąć mniejszą ilość klientów. W podobnym tonie wypowiadali się inni radni. Uchwała została przyjęta zgodnie ponad podziałami, za głosowała niemal cała Rada, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Pielęgnacja pomnika przyrody

Zabiegi pielęgnacyjne przejdzie pomnik przyrody - aleja drzew mieszanych rosnących w trzech rzędach wzdłuż ul. Stanisława Przybyszewskiego. Prace mają być realizowane w czerwcu, a następnie od września do sierpnia. Zabiegi mają być realizowane w taki sposób, aby zachować naturalny pokrój i statykę drzewa, z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników korzystających z terenu publicznie w sąsiedztwie drzew. Zabiegi obejmą w szczególności usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych i stykających się bezpośrednio z naciągiem sieci i zachodzących na sieć trakcyjną. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, mają być przeprowadzone pod nadzorem przyrodniczym i dendrologicznym.

Stanowisko nie przeszło

Projekt stanowiska klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczył sytuacji instytucji kultury w dobie epidemii koronawirusa i negatywnego wpływu jaki wywarło to na poznańskie środowisko kultury. W stanowisku radni PiS zwracali się Prezydenta Miasta o zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji kultury, artystów oraz działających w sferze kultury organizacji pozarządowych, zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i finansowym. Postulowali też utrzymanie oraz zintensyfikowanie miejskich dotacji, grantów oraz stypendiów, jak również przeznaczanie dodatkowych środków budżetowych na organizację i promocję działań kulturalnych, a także wdrożenia programów socjalnych dla twórców kultury.

Radny Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki, podkreślał, że dla poznańskiej kultury trzeba przygotować systemowy program, dostosowany do nowych warunków. Pojawiły się inicjatywy i projekty w internecie, prace nad programem małych grantów, stypendiów twórczych. Pracuje nad tym Urząd Miasta. Jura zwrócił uwagę, że stanowisko radnych PiS nie jest konkretne, nie ma w nim propozycji programu, nawet zarysu. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza w stanowisku nie ma propozycji konkretnych rozwiązań, są działania pozorowane. Intensyfikacja działań, o której mowa w stanowisku już nastąpiła, była o tym mowa m.in. na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauk - podkreślał Ganowicz. Stanowisko nie zostało przyjęte przez Radę Miasta. Głosowało za nim 12 radnych, przeciwko 15.

mat.