grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XXXIII sesja Rady Miasta Poznania

Podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rada Miasta Poznania podjęła uchwały, dzięki którym m.in. utworzone zostaną szkoły branżowe II stopnia i Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych. Uchwalono także nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęto sprawozdania finansowe miejskich szpitali za zeszły rok.

Centrum Usług Wspólnych, fot. RMP
Centrum Usług Wspólnych, fot. RMP

Po sprawdzeniu się formuły Centrum Usług Wspólnych, które od 2018 r. zapewnia obsługę księgową i kadrowo-płacową dla miejskich jednostek działających w zakresie polityki społecznej Miasto postanowiło powołać analogiczne centrum przeznaczone dla szkół, przedszkoli i żłobków. Placówki oświatowe borykają się bowiem z brakami kadrowymi na stanowiskach księgowo-finansowych - często zatrudniają pracowników na niepełny etat, czy doraźnie na umowę-zlecenie. Na ten moment z usług centrum korzysta 48 instytucji edukacyjnych.

- Od początku zakładaliśmy, że Centrum Usług Wspólnych nie jest rozwiązaniem docelowym. Zostało ono przygotowane i skrojone pod zupełnie innego rodzaju jednostki miejskie i w doraźny sposób został stworzony tam oddział obsługi placówek oświatowych. Stale napływająca liczba wniosków od szkół, które chciałyby być objęte wspólną obsługą skłoniły nas do stworzenia jednostki wyspecjalizowanej - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - tłumaczył Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP.

Oświatowy CUW ma zacząć działać 1 stycznia 2021 r. Będzie zapewniał wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla tych placówek, które dobrowolnie będą chciały do niego przystąpić. Dzięki temu poprawi się jakość obsługi, zostaną ujednolicone standardy realizacji zadań, a także będzie można łatwo zastąpić nieobecnego pracownika i optymalnie wykorzystywać zasoby ludzkie i rzeczowe. Osoby zatrudnione w dotychczasowym oddziale oświatowym w CUW będą mogły kontynuować swoją pracę w CUWJO.

Jak podkreślał Foligowski, centrum nie będzie w żaden sposób ograniczać roli dyrektorów, a jedynie pełnić rolę pomocniczą i służebną. W szkołach zostaną zatrudnione osoby odpowiedzialna za stały kontakt z CUWJO. Łączny koszt funkcjonowania jednostki w 2021 r. planowany jest na ponad 1,1 mln zł.

W zakresie edukacji zmiany czekają także Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych i Zespół Szkół Mechanicznych. W każdej z placówek, w związku z reformą oświaty, utworzona zostanie szkoła branżowa II stopnia. Pozwoli to na kontynuowanie nauki przez osoby, które w tym roku ukończą szkołę branżową I stopnia. Wśród nauczanych zawodów znajdą się m.in. technicy budownictwa, mechatroniki, logistyki, księgarstwa, usług fryzjerskich i przemysłu mody. Zdecydowana większość szkół będzie prowadziła kształcenie w trybie zaocznym.

Nowe miejscowe plany

Na sesji radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Pasażu Apollo". Zabezpiecza on ważny ciąg pieszy przebiegający od ul. Ratajczaka, przez ul. Wysoką aż do placu Wiosny Ludów. Dokument zakłada także odtworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Piekary, a w przypadku wyburzenia stojących tam wieżowców nawet zabudowę oficynową. Wewnątrz kwartału zachowany zostanie mały skwer. Pasaż Apollo - jeśli jego właściciel podejmie taką decyzję - będzie mógł zostać zadaszony. Z pozytywnym rozstrzygnięciem spotkał się także plan "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" obejmujący teren o powierzchni ok. 66 ha. Ten plan ma chronić modernistyczne osiedle uzupełnione zielenią, puntami handlu i oświaty przed zagęszczaniem zabudowy. Już wcześniej wywołano plan dla parku znajdującego się w środku blokowiska, aby mieszkańcy mogli być spokojni o tereny wypoczynku i rekreacji. Dokument zakłada jedynie niewielkie zmiany urbanistyczne - zwiększenie powierzchni sklepu Lidl, możliwość budowy małego punktu handlowego u podnóża wież RTV, 2-kondygnacyjną zabudowę usługową na granicy parku i wielokondygnacyjny parking.

Radni przyjęli plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Jest to odpowiedź na wymogi, jakie stawia przed Miastem ustawa - na terenie Poznania powinno stanąć 210 tego typu urządzeń. Obecnie zrealizowano już lub na ukończeniu jest 101 punktów ładowania. Magistrat po konsultacjach społecznych zaproponował kolejne lokalizacje, w których będzie można naładować auto elektryczne. Największe zagęszczenie urządzeń będzie widoczne w centrum miasta, ale pojawią się one także na peryferyjnych osiedlach. Wśród listy nowych lokalizacji znalazły się m.in. Garbary, Głogowska, Konopnickiej, Warszawska, Słowiańska, Świętego Michała, Kacza, Bergera, Boranta, Główna, Opolska, Forteczna, Palacza, Jeżycka. Wykonawcą stacji, zgodnie z ustawą, będzie Enea Operator. Miasto będzie jedynie wydzierżawiało miejsca pod ładowarki. Obecnie w Poznaniu zarejestrowanych jest ponad 200 samochodów elektrycznych.

Sprawozdania finansowe

Podczas sesji przedstawiono sprawozdania finansowe za 2019 r. trzech miejskich ośrodków leczniczych - Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Każde z nich zostało sprawdzone i potwierdzone przez niezależną firmę badającą finanse. Szpital im. Franciszka Raszei odnotował - po odjęciu amortyzacji - stratę w wysokości prawie 1,5 mln zł, która była niższa od tej w 2018 r. o ponad 5 mln zł. Wszystkie przychody wyniosły ponad 80 mln zł. Największą ich część stanowiły środki z NFZ (85%). Prawie połowa przychodów była przeznaczona na wynagrodzenia. Znaczące finanse wydano również na usługi obce i ubezpieczenia społeczne. Każda z powyższych pozycji wzrosła cenowo względem 2018 r., co w sumie dało różnicę prawie 7,4 mln zł, którą trzeba było dołożyć na te cele. Dzięki dotacjom z budżetu Miasta szpital kupił i wykupił sprzęt leczniczy o wartości ponad 7 mln zł - m.in. cyfrowy aparat rentgenowski, tomograf komputerowy, laser do rozbijania kamieni w śliniankach, aparat ultrasonograficzny czy systemy nadzoru okołoporodowego.

Wielospecjalistyczny Szpital im. J. Strusia uzyskał przychody opiewające na sumę prawie 280 mln zł, a ich największą składową był kontrakt z NFZ (84%). Wśród kosztów wynoszących łącznie ponad 292 mln zł najwięcej środków wydano na zużycie materiałów i energii (40%), wynagrodzenia (25%) i usługi obce (23%). Wynik finansowy bez amortyzacji w 2019 r. był dodatni i wynosił 761 tys. zł. Szpital otrzymał dotację od Miasta na kwotę 7,6 mln zł, którą spożytkował m.in. na remont poradni okulistycznej, wymianę podłóg, malowanie pomieszczeń, modernizację układów odsalania kotłów i systemu sygnalizacji pożaru i wymianę drzwi przeciwpożarowych. Zakupiono także aparat do operacji zaćmy, aparat echokardiograficzny, sternotom, myjkodezynfekator i system mikrofalowej ablacji tkanek. Kolejny sprzęt został nabyty dzięki dotacji z Unii Europejskiej.

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych uzyskał przychody na poziomie 20,2 mln zł oraz koszty w wysokości 23 mln zł, co dało ujemny wynik finansowy i stratę 2,8 mln zł. Po odjęciu amortyzacji strata wyniosła nieco ponad 1 mln zł. POSUM musiał ponieść m.in. koszty w wysokości 1,1 mln zł związane z leasingowanym sprzętem, który nie został przyjęty do użytkowania. Zakupiono także nowy sprzęt medyczny i wyposażenie dla poradni specjalistycznych o wartości 1,3 mln zł.

Beata Szeszuła