grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zmiany budżetowe i sprawozdania

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych miejskich placówek ochrony zdrowia oraz zmian w budżecie na rok 2011 były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta w dniu 11 lipca.

Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta

W pierwszej części Beata Kocięcka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego przedstawiła radnym projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych poznańskich placówek ochrony zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce osiągnął wynik na minusie 3,2 mln zł. Jest to wynik gorszy niż planowano w programie naprawczym, ale lepszy niż w 2009 roku. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 0,7 zaś zadłużenia 0,25. SPZOZ im. J. Strusia miał także wynik ujemny w kwocie 6,54 mln zł, co było mniejszą stratą niż zakładano. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł w tej placówce 0,13, zaś wskaźnik zadłużenia 1,46. Natomiast Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zanotował wynik ujemny w wysokości 204 tys., wobec planowanych wyników dodatnich. Było to spowodowane procesami sądowymi i wiążącymi się z nimi kosztami. Jest to jednak lepszy wynik niż w roku 2009. Płynność bieżąca w przypadku POSUM-u wyniosła 0,8, zaś wskaźnik zadłużenia 0,13. Sprawozdaniom wszystkich trzech placówek Biuro Nadzoru Właścicielskiego wydało opinię: bez zastrzeżeń. Radni zaopiniowali pozytywnie te trzy projekty uchwał zawierające sprawozdania finansowe omówionych szpitali.

W drugiej części Barbara Sajnaj, skarbnik Miasta Poznania przedstawiła szczegóły propozycji zmian w budżecie Miasta na rok 2011. Do najważniejszych należy zaliczyć przeniesienie z ZDM do ZTM zakresu inwestycji dotyczącego infrastruktury torowej w czasie przebudowy Ronda Kaponiera. Dzięki temu będzie możliwe odzyskanie kwoty z podatku VAT w wysokości 21 mln zł. Kwota przekazana ZTM to 144 mln zł. Inwestycję tę na zlecenie ZTM wykona jako inwestor zastępczy ZDM, gdyż posiada ku temu niezbędne doświadczenie i kadrę. Zmieniono także kwoty na przedłużenie PST do Dworca Zachodniego do kwoty 131 mln zł, zaś na odnowę infrastruktur transportu publicznego ma być przekazane o 20 mln zł więcej czyli łącznie 201 mln zł.

Zmiany w budżecie miały także dotyczyć dodatkowych 39 mln zł na inwestycje w infrastrukturę Stadionu Miejskiego. Jak wyjaśniał Ryszard Żukowski dyrektor POSiR, kwota ta będzie przeznaczona na zmiany dostosowujące stadion do nowych wymogów UEFA, które pojawiły się z początkiem tego roku. Chodzi m.in. o nowe studia telewizyjne oraz infrastrukturę umożliwiającą realizowanie transmisji w systemie HD. Zasadnicza kwotą z tych 39 mln zł, miał by być 25 mln zł na przygotowanie infrastruktury dla punktów gastronomicznych na terenie obiektu. Pierwotnie zakładano, że koszty te pokryje przyszły operator obiektu, obecnie w toku negocjacji ze spółką Lech Marcelin Management, która prawdopodobnie zostanie operatorem, wiadomo, że koszty te będzie musiało ponieść Miasto. Radny Marek Sternalski chciał wiedzieć, czy będzie to ostatni tego rodzaju koszt związany ze stadionem. Natomiast radny Tomasz Lewandowski zauważył, że urzędnicy wprowadzili w błąd radnych gdyż przy uchwalaniu budżetu w styczniu tego roku, wiedzieli już o większości dodatkowych wydatkach na stadion. W opinii radnego taka sytuacja sprawiła, że jego ocena kompetencji urzędników miejskich bardzo spadła. Radny ocenił całą sytuację negatywnie. Radny Szymon Szynkowski vel Sęk zauważył natomiast, że o tych wszystkich kwestiach już wcześniej mówiono i ostrzegano na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, której pracami kieruję. W związku z tym radny był zdziwiony zaskoczeniem pozostałych radny wobec działania władz Miasta. Radny Michał Tomczak poprosił o wyjaśnienia szczegółów zmian na stadionie zwiększających jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi poinformowano, że w efekcie tych zmian, konsultowanych ze specjalistami, będzie więcej miejsc dla osób poruszających się na wózkach. W konsekwencji planowanych zmian budżetowych deficyt Miasta wzrósł by o 16 mln zł, a pokryty miał by on być z rezerw celowych budżetu, oraz oszczędności. W głosowaniu radni zaopiniowali negatywnie projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie oraz projekt zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

Następnie radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały o Umowie Wsparcia ze strony Miasta kredytu dla MPK Poznań z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 138 mln zł na zakup 45 tramwajów niskopodłogowych. Głosowanie poprzedziła dyskusja i wątpliwości radnego Tomasza Lewandowskiego, który oczekiwał, że radni otrzymają wgląd do treści tej umowy. Zauważył on także, że umowa nakłada ograniczenia na swobodę działania Miasta odnośnie dysponowania tą miejską spółką. EBI chce bowiem mieć wgląd w decyzje, które mogły by zagrozić spłacie kredytu. Urzędnicy zaplanowali natomiast na rok 2014 prywatyzację części autobusowej MPK, jak by to miało być przeprowadzone wobec takich obostrzeń ze strony EBI? - zastanawiał się i pytał radny Lewandowski. W udzielonej odpowiedzi Komisja usłyszała, że umowa jest bardzo korzystna gdyż nie powoduje obciążenia budżetu, zaś perspektywa zmian w MPK wiązała by się z koniecznością renegocjacji umowy z EBI w toku negocjacji. Zdaniem Barbary Sajnaj, jest to jednak standardowa sytuacja i nie ma zagrożenia dla swobody decydowania przez Miasto o przyszłości MPK. Komisja udzieliła pozytywnej opinii pozostałym omówiony projektem uchwał. Dwa projekty przedstawił Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, dotyczyły one reintegracji osób powyżej 45 roku życia pozostających bez pracy od dłuższego czasy i wprowadzeniu ich na rynek pracy, oraz drugi umożliwiający zdobywania zagranicznego doświadczenia w pracy zawodowej w ramach międzynarodowej wymiany. Dyrektor Wydziału Finansowego Hanna Koszczyńska-Karaś przedstawiła natomiast projekty w sprawie obligacji Miasta Poznania na kwotę 185 mln zł, które będą wykupione w latach 2022-2026. Przedstawiała również następny projekt uchwały dotyczący kredytu długoterminowego w kwocie 317 mln zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, przeznaczonego do spłaty na lata 2013 - 2022. Komisja w dalszej części zaopiniowała pozytywnie również projekty uchwał o przejściu na własność Miasta porzuconych wraków samochodów, oraz aktualizacji wysokości opłaty prolongacyjnej. (jg)