Dzienny opiekun

Dzienny opiekun

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.)

Podstawowe informacje:

I. Wykaz dziennych opiekunów:

Zgodnie z art. 46 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.) Prezydent Miasta Poznania prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do przedmiotowego wykazu.

II. Wiek dzieci przyjmowanych do dziennego opiekuna:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

 W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest u dziennego opiekuna rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia prowadzącemu opiekę oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

III. Liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki maksymalnie nad trojgiem dzieci.

IV. Podstawowe zadania dziennego opiekuna:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

V. Kto może zostać dziennym opiekunem: / Kim jest dzienny opiekun:

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun może być zatrudniony przez: gminy; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Dziennym opiekunem może być osoba, która:

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem
 6. odbyła:
 • 160-godzinne szkolenie albo
 • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 w/w ustawy;

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

W celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa, u kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Weryfikacji spełniania warunków, o których mowa, przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonują te podmioty

VI. Umowa zawierana z dziennym opiekunem określa w szczególności:

 1. strony umowy;
 2. cel i przedmiot umowy;
 3. czas i miejsce sprawowania opieki;
 4. liczbę dzieci powierzonych opiece;
 5. obowiązki dziennego opiekuna;
 6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
 7. czas, na jaki umowa została zawarta;
 8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

VII. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki:

Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.

VIII. Tytuł prawny do lokalu:

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej