Z orzecznictwa

Ograniczone uznanie urzędnika
Nie znajduje podstaw w prawie pilnowanie przez urzędników stanu cywilnego patriotyzmu i strzeżenie tożsamości narodowej rodziców w przypadku nadawania przez nich imienia nowo narodzonemu dziecku - wyrok NSA z 24 czerwca 1988r., sygn. akt SA/Wr 115/88, opublikowany w OSP 1990/11-12, poz. 399.


Nowy akt urodzenia
Nowy akt urodzenia sporządza się również dla dziecka przysposobionego przez męża matki lub żonę ojca, jeżeli przez przysposobienie powstają skutki określone w art. 121 k.r.o. oraz jeżeli sąd nakaże sporządzenie nowego aktu. W takiej sytuacji dotychczasowy akt urodzenia dziecka nie podlega skreśleniu - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - izba cywilna z 30 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 99/94, opublikowany w OSP 1995/6 poz. 129.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej