Punkt opieki post COVID 60+

W ramach intensywnie prowadzonej polityki senioralnej Miasta oraz w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, w kwietniu tego roku Miasto podpisało z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym umowę na realizację zadania publicznego pn. "Punkt Opieki post-Covid 60+ (PO COVID-19) - pilotaż". 

Epidemia COVID-19 przyniosła nie tylko wyzwania w kontekście leczenia pacjentów w fazie ostrego zakażenia SARS CoV-2, ale także tych, u których objawy i dolegliwości po przechorowaniu COVID-19 trwają długo i zagrażają sprawności funkcjonalnej i samodzielności. Osoby starsze to grupa, w której sprawność funkcjonalna rozumiana w kategoriach fizycznej, poznawczej i emocjonalnej, stanowi najważniejszy element determinujący samodzielność i możliwość niezależnego funkcjonowania.

Punkt Opieki post-Covid 60+został uruchomiony w celu objęcia mieszkańców Poznania (w wieku od 60 roku życia) kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu geriatrycznego, w celu maksymalizacji sprawności funkcjonalnej po przechorowaniu COVID-19 i zapobiegania szeroko pojętym powikłaniom, potencjalnie skutkującym spadkiem sprawności i samodzielności tych osób. U wszystkich osób przyjętych do Punktu wykonana zostanie w pierwszej kolejności kompleksowa ocena geriatryczna, a następnie - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - dostępne będą następujące konsultacje: neuropsychologiczna, fizjoterapeutyczna, psychologiczna, dietetyczna oraz z zakresu terapii zajęciowej. 

Punkt rozpoczyna swoją działalność od 5 maja 2021 r.


Osoby uprawnione

Z bezpłatnych konsultacji realizowanych w Punkcie mogą skorzystać mieszkańcy Poznania, którzy spełniają następujące kryteria:

 • wiek 60 lat i powyżej,
 • zamieszkanie na stałe lub czasowo w Poznaniu,
 • przechorowanie choroby COVID-19 (wymagana dokumentacja potwierdzająca),
 • wystąpienie nowych objawów/dolegliwości/pogorszenia funkcjonowania w okresie min. 12 tygodni od rozpoznania choroby.

Wymagane dokumenty

Na pierwszą wizytę należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokument, w którym jest podany adres zamieszkania (np. dowód osobisty, rachunek za media, recepta, wypis ze szpitala) celem weryfikacji faktu zamieszkania w Poznaniu,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca przechorowanie Covid-19 (potwierdzenie dodatniego testu PCR albo dodatni wynik przeciwciał przeciwko SARS COV-2 w klasie IGG, uzyskany przed datą pierwszego szczepienia),
 • aktualne wyniki badań, konsultacji specjalistycznych, wypisy ze szpitala z okresu ostatnich 6 miesięcy, które mogą pomóc w ocenie pacjenta.

Realizator zadania

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Odział Poznański, tel. kontaktowy: 61 873 83 27, strona internetowa: www.gerontologia.org.pl.


Miejsce realizacji zadania

Ocena i konsultacje prowadzone będą w oznaczonym pomieszczeniu zlokalizowanym
w Hospicjum Palium na os. Rusa 55 w Poznaniu. Budynek Hospicjum jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Warunki rejestracji do Punktu

 • wiek 60 lat i powyżej,
 • zamieszkanie na stałe lub czasowo w Poznaniu,
 • przechorowanie Covid-19,
 • wystąpienie nowych objawów/dolegliwości/pogorszenia funkcjonowania w okresie min. 12 tygodni od rozpoznania choroby.

Szczegółowe warunki rejestracji do Punktu zawarte są w załączonym Regulaminie.

Konsultacje będą przeprowadzane indywidulanie,  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Aby umówić się na pierwszą wizytę należy zadzwonić do POZnan* Kontakt pod numer telefonu: 61 646 33 44.     


Informacje dodatkowe

Czas pierwszej wizyty to około 60 minut. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad medyczny, wykonana zostanie kompleksowa ocena geriatryczna z użyciem następujących narzędzi oceny stanu funkcjonalnego: skrócona skala oceny stanu psychicznego (AMTS), skale podstawowych i złożonych czynności życia codziennego (skala Barthel, skala Lawton), geriatryczna skala depresji (skala GDS), skala oceny równowagi i chodu (test TUG), skala występowania i natężenia bólu (skala VAS). Po ocenie pielęgniarka skieruje osobę, która zgłosiła się do Punktu, do odpowiedniego członka geriatrycznego zespołu interdyscyplinarnego, celem udzielenia specjalistycznej porady dedykowanej indywidualnym potrzebom (na konsultację neuropsychologiczną, dietetyczną,  fizjoterapeutyczną, psychologiczną lub z zakresu terapii zajęciowej). Nad poprawnością podejmowanych działań czuwać będzie zespół ekspertów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (m.in. geriatra), którzy na każdym etapie oceny będą prowadzili nadzór i konsultacje w trudnych przypadkach. W niektórych przypadkach będzie możliwość odbycia powtórnej konsultacji z pielęgniarką po 3 miesiącach od daty pierwszego spotkania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej