Bezpieczne DPS-y w Wielkopolsce

Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie m.in. na zakup testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej i dodatków do wynagrodzeń dla personelu poznańskich Domów Pomocy Społecznej. Placówki zostały również doposażone w sprzęt usprawniający zapobieganie skutkom epidemii.

. - grafika artykułu
.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na dofinansowanie dla miejskich Domów Pomocy Społecznej, wsparciem objęto placówki prowadzone w Poznaniu, przy ul. Ugory, ul. Konarskiego, ul. Niedziałkowskiego i ul. Bukowskiej. Łącznie otrzymały one grant w wysokości 2.319.667,09 zł. W ramach tych środków wydano: 1.315.311,89 zł - na wynagrodzenia dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów i rehabilitantów; 145.343,00 zł - na zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność  COVID-19  i weryfikacją epidemiczną ; 469.930,00 zł - na zakup środków ochrony indywidualnej i 389.082,20 zł na zakup odpowiedniego sprzętu umożliwiającego skuteczne zapobieganie skutkom epidemii. Wśród nowego wyposażenia poznańskich DPS-ów znalazły się między innymi lampy bakteriobójcze, dozowniki do środków odkażających, maty dezynfekcyjne, terminale do zdalnego pomiaru temperatury ciała, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i oczyszczacze powietrza. Ze środków otrzymanych w ramach grantu zakupiono również sprzęt wspomagający personel medyczny. To między innymi pulsoksymetry, parawany medyczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, defibrylatory, termometry, koncentratory tlenu, inhalatory i  resuscytatory.

Działania wspierające dla poznańskich DPS-ów realizowane są w ramach projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" współfinansowanego ze środków EFS, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-220. 

sieci społecznościowe