Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w Centrum Medycznym Medi-Raj

Centrum Medyczne Medi- Raj, ul. Obornicka 227 informuje, że dysponuje dodatkowymi miejscami (3900 dawek) na bezpłatne szczepienia przeciw grypie w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia

na zdjęciu w rękach medyka zabezpieczonych rękawiczkami trzymane są - fiolka z preparatem szczepiącym i strzykawka. - grafika artykułu
.

Osoby uprawnione to seniorzy 75+, pracownicy sektora medycznego i edukacyjnego, farmaceuci, pensjonariusze DPS*
Miejsce szczepień:Centrum Medyczne Medi- Raj, ul. Obornicka 227, informacja@medi-raj.pl tel. 783 451 896
rejestracja na szczepienie przeciw grypie https://medi-raj.asysto.pl/wizyta/krok1
bez rejestracji, w miarę wolnych miejsc, przyjmujemy: środy, godz. 16.00- 18.00, piątki, godz 13.00- 17.00.
Uwaga! szczepienie przeciw grypie można połączyć z trzecią dawką szczepienia przeciw Covid. Prosimy o zgłaszanie zainteresowania podczas rejestracji lub podczas szczepienia.
Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień.

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
- hospicjum stacjonarnego lub domowego,
- oddziału medycyny paliatywnej;
osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia
Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.
Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)

sieci społecznościowe