Poznań Uzależniony od Profilaktyki

Ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół może wziąć udział w projekcie "Poznań Uzależniony od Profilaktyki". To cykl wydarzeń i webinarów, które mają zniechęcić młodzież do sięgania po narkotyki, alkohol i dopalacze. W tym roku szerokie wsparcie otrzymają również ich wychowawcy, nauczyciele i rodzice.

Grafika z tytułem projektu, obok symbole uzależnień - grafika artykułu
Projekt składa się z kilku wzajemnie ze sobą połączonych etapów

Projekt profilaktyczno-edukacyjny "Poznań Uzależniony od Profilaktyki" powstał, by uświadomić młodym ludziom konsekwencje nadużywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Jego główną ideą jest wskazywanie alternatywnych zajęć - sportowych, tanecznych czy artystycznych. 

-  Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców i projektujemy rozwiązania systemowe, które obejmują nie tylko pomoc uzależnionym, ale również wspierają ich rodziny - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - W profilaktyce ważne jest, aby dzieciom i młodzieży stwarzać warunki do poznawania innych form spędzania czasu wolnego. Lepiej uzależnić się od zajęć sportowych i kulturalnych niż od używek. Właśnie tak działa ten projekt.

Z propozycji skorzystać mogą uczniowie poznańskich szkół w wieku 13-19 lat, zagrożeni obecnością czynników ryzyka, związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych. Projekt składa się z kilku wzajemnie ze sobą połączonych etapów. To wydarzenia kulturalne, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne prowadzone przez specjalistów, a także warsztaty tematyczne. Zajęcia prowadzone są w formie online lub hybrydowej.

Już we wrześniu odbyło się webinarium online dla opiekunów klas zakwalifikowanych do projektu. W październiku ruszają zajęcia dla uczniów - poprowadzą je specjaliści z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Webinaria odbywają się co dwa tygodnie i potrwają do grudnia. W tym samym czasie wyemitowane zostaną krótkie, kilkuminutowe filmy, które swoją treścią nawiązują do przeprowadzonych tydzień wcześniej webinariów. 

W drugim semestrze roku szkolnego rozpoczną się lekcje profilaktyczno-terapeutyczne prowadzone w szkołach przez organizacje pozarządowe. 

- Zainteresowanie projektem "Poznań Uzależniony od Profilaktyki", który porusza problematykę uzależnień w różnych grupach wiekowych i środowiskach, jest bardzo duże - mówi Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Dlatego dostosowujemy działania do konkretnych odbiorców. Dopracowany został moduł dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021-2022. Nowością jest moduł dla kadry pedagogicznej, wychowawczej, osób zawodowo zajmujących się problemami uzależnień, a także moduł dla rodziców: "Potrzebujesz pomocy? - JESTEŚMY!". W przygotowaniu pozostaje także moduł dla seniorów - jego realizacja zaplanowana została na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku. 

Projekt realizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy współpracy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji, instytucji kultury i sportu w Poznaniu oraz organizacji pozarządowych. 

- Im więcej profilaktyki, tym mniej później pracy dla policjantów - podkreśla nadkom. Leszek Steinitz, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. - Cieszę się, że możemy się włączyć w ten projekt. W codziennej pracy widzimy już efekty poprzednich jego edycji, zauważamy, że młodzież ma większą wiedzę na temat zagrożeń.

Poznań walczy z uzależnieniami

"Poznań Uzależniony od Profilaktyki" Miasto realizuje od 2018 r. (z przerwą w roku 2020). Podczas pierwszej edycji odbywał się w 43 poznańskich szkołach, które zgłosiły ponad 2700 uczniów. Od września do listopada 2019 roku przeprowadzono drugą edycję dla ok. 4220 uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do projektu zgłosiło się wówczas 48 szkół. Realizację na rok 2021/222 zaplanowano od września 2021 roku do czerwca 2022 roku - dla 6511 uczniów, 303 klas z 58 poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- W poprzednich edycjach pokazywaliśmy młodym ludziom m.in. inne formy spędzania aktywnie czasu - mówi Małgorzata Philips, wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu. - W tym roku mieliśmy już dwa spotkania ze specjalistami, którzy wyjaśniali, na czym polega działanie środków psychoaktywnych. Ze strony uczniów widać było duże zaangażowanie - to temat, który wywołuje duże emocje.

To nie jedyny projekt, jaki Miasto prowadzi, by walczyć z uzależnieniami. Na terenie Poznania podejmowane jest całe spektrum wydarzeń związanych z ich leczeniem i profilaktyką. Wszystkie ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Ich głównymi założeniami jest ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dostosowuje swoje projekty do aktualnych problemów dotykających mieszkanki i mieszkańców Poznania - np. takich jak NSP, czyli nowe substancje psychoaktywne, które obecnie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

AW

sieci społecznościowe