Zamknięte żłobki i przedszkola

Ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w okresie od 27 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku

. - grafika artykułu
.

W dniu 26 marca Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wydała rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 W okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ograniczone zostaje funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, polegające na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz związane z tym nieuczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub niesprawowanie opieki przez dziennego opiekuna jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Jednakże, rodzice dzieci, którzy:

1)    są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2)    realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4)    pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5)    wykonują działania ratownicze,

6)    są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7)    są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8)    są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9)    są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

będą mieli możliwość nadal pozostawiać swoje dzieci pod opieką dotychczasowych placówek, do których dzieci uczęszczają.

W powyższych przypadkach dyrektorzy żłobków, osoby kierujące pracą klubu dziecięcego lub dzienni opiekunowie, na wniosek ww. rodziców dzieci - mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają ich dzieci.

Od 29 marca  br. obowiązywać będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z którym ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługiwać będzie nie dłużej niż do 11 kwietnia 2021 roku.

Załączniki

sieci społecznościowe