Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Tworzenie miejskich programów profilaktyki uzależnień jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Głównym założeniem Programu na 2020 r jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką, integracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu.

Realizacja zadań wynikających z Programu zaplanowana została w terminie styczeń-grudzień.

Program w swych założeniach zakłada również kontynuację szeregu działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ww. ustawie, jak i z innymi ustawami oraz dokumentami strategicznymi, do których należą m.in.:

  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
  • Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjęta uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.,
  • Miejska Strategia Polityki Społecznej, przyjęta uchwałą Nr XXXIII/262/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2003 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej