Ulgi i uprawnienia PKP, PKS oraz linie lotnicze. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

PKP

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego przysługują osobom z niepełnosprawnościami w klasie drugiej pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów dokumentów i biletów.

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolna do samodzielnej egzystencji) ma prawo do:

     * 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP w klasie drugiej pociągów osobowych,

     * 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EIC.

Osoba niewidoma uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji ma natomiast prawo do 93% ulgi w drugiej klasie pociągów osobowych, (dotyczy biletów jednorazowych oraz biletów miesięcznych imiennych).

Osoba niewidoma nieuznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji ma prawo do 37% ulgi w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych.

Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoba pełnoletnia) lub przewodnik (powyżej 13. roku życia) towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych ma prawo do 95% ulgi na przejazdy w drugiej klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EIC.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły - nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

     * 78% ulgi w drugiej klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EIC na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia i z powrotem.

Zgodnie z Art. 22 i Art. 24 Rozporządzenia 1371/2007/WE dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej udzielana jest na tych stacjach i przystankach, na których dostęp na peron jest uniemożliwiony z powodu barier architektonicznych na drodze dojścia/wyjścia.

W tym celu pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu i poinformować - za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji - o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z infrastrukturą pasażerską zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy zwracać się bezpośrednio do Zakładów Linii Kolejowych.

W celu dostarczenia pasażerom informacji o ich prawach i obowiązkach w trakcie korzystania z usług przewoźników kolejowych została sporządzona Karta Praw Pasażera Kolei. Karta stanowi swoisty zbiór przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, przedstawiony w przystępnej dla pasażera formie.

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej wskazane w Karcie:

     * Przewoźnik kolejowy nie może żądać od osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej opłat za wydanie biletu w pociągu lub opłat dodatkowych za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.

     * Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła inna osoba.

     * Na żądanie, przewoźnik kolejowy udziela osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej informacji o dostępności przewozów kolejowych oraz o warunkach dostępu do taboru kolejowego i pomieszczeń w pociągach oraz informuje osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej o udogodnieniach w pociągu. Informacja taka może być udzielona ww. osobie w punkcie informacyjnym na dworcu kolejowym, przez telefon lub inne środki porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności poprzez Internet.

     * Na stacjach kolejowych, na których nie ma personelu, przewoźnik kolejowy lub zarządca stacji kolejowej zapewnia wywieszanie łatwo dostępnej informacji dotyczącej najbliższej stacji, na której obecny jest personel oraz bezpośrednio dostępnej pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

     * Przewoźnik kolejowy zapewnia osobie niepełnosprawnej oraz osobie o  ograniczonej sprawności ruchowej nieodpłatną pomoc w pociągu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do innego pociągu.

     * Przewoźnik kolejowy ma obowiązek zapewnić pomoc pod warunkiem, że został on poinformowany przez pasażera o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin, zanim taka pomoc będzie potrzebna. Jeżeli bilet pozwala na odbycie kilku podróży kilkoma pociągami, wystarczy jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazana zostanie wystarczająca informacja na temat terminu kolejnych przewozów.

     * Jeżeli nie dokonano powiadomienia przewoźnik kolejowy podejmuje wszelkie stosowne wysiłki dla zapewnienia pomocy w taki sposób, by osoba niepełnosprawna oraz osoba o ograniczonej sprawności ruchowej mogła odbyć podróż.

     * Zarządca stacji kolejowej lub inna upoważniona przez niego osoba wyznacza punkty w granicach stacji kolejowej i poza nią, w których osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą zgłaszać swoje przybycie na stację oraz w razie potrzeby poprosić o pomoc.

     * Pomoc udzielana jest pod warunkiem, że dana osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej pojawi się w wyznaczonym punkcie w terminie określonym przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę danej stacji kolejowej świadczących taką pomoc. Wyznaczony termin nie może przekraczać 60 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu pociągu. Jeżeli nie został określony konkretny termin pojawienia się osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, osoba ta musi stawić się w wyznaczonym punkcie nie później niż 30 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu pociągu.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z:

PKP Intercity

tel. 42 205 45 31 - infolinia dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej

PKP w Poznaniu
ul. Dworcowa 2, 61-801 Poznań

tel. 22 474 13 13

e-mail: pomocprm@pkp.pl

tel. 61 63 32 217

e-mail: ICpomocnadlon@intercity.pl


PKS

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolna do samodzielnej egzystencji) ma prawo do:

     * 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej - na podstawie biletów jednorazowych,

     * 37% ulgi w autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych - na podstawie biletów jednorazowych.

Osoba niewidoma nieuznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji ma prawo do 37% ulgi w autobusach PKS przyspieszonych i pospiesznych.

Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoba pełnoletnia) lub przewodnik (powyżej 13. roku życia)  towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych ma prawo do 95% ulgi na przejazdy w autobusach PKS przyspieszonych i pospiesznych.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły - nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

     * 78% ulgi w autobusach PKS przyspieszonych i pospiesznych na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia i z powrotem.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z:

PKS w Poznaniu
ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań

Sekretariat

tel. 61 664 25 00

e-mail: sekretariat@pks.poznan.pl

Kierownik Dworca w Poznaniu

tel. 61 664 25 51


Linie Lotnicze

Pasażerowie linii lotniczych z ograniczoną możliwością poruszania się spowodowaną niepełnosprawnością fizyczną (sensoryczną lub ruchową), intelektualną, wynikającą z wieku lub choroby mają prawo do specjalnej bezpłatnej asysty w trakcie pobytu na terenie portu lotniczego, podczas wsiadania i wysiadania z samolotu oraz w czasie lotu.

Potrzebę asysty należy zgłosić co najmniej 48 godzin przed godziną odlotu.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z:

Portem Lotniczym Poznań-Ławica sp. z o.o.

ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

tel. 61 849 23 16, 669 692 193

e-mail: pomoc@airport-poznan.com.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej